لوحة:. =>Alluwal

كتاب:. =>Deftere هذا هو كتابي التاريخ C'est mon livre d'histoire

حذاء:. =>Faɗo

جِذْع:. =>Foobre

منزل:. =>Galle

رياح:. =>Henndu النزوح الهواء

الرأس:. =>Hoore لديه رأس كبير Il a une grosse tete Hoyre makko ndee ina mawni.

نار:. =>Jayngol أَضْرَمَ النَّارَ

يد:. =>Junngo

حليب:. =>Kosam أنا تحلب البقرة لحليب

حمار:. =>Mbabba الحيوانات المستخدمة في العمل الزراعي. ابن عم الحصان

هو:. =>O هو ذكى

رصد:. =>Reende أشاهد بيتي

جسر:. =>Sala

هاون:. =>Wowru أداة لسحق هاون

Tablero:. =>Alluwal

Viento:. =>Henndu desplazamiento de aire

Fuego:. =>Jayngol Encendí el fuego

Mano:. =>Junngo Lo tomé de la mano

Leche:. =>Kosam Ordeñé la vaca para la leche

Mortero:. =>Wowru Herramienta para aplastar el mortero

Allouwe:. =>Alluwal Bant bu taalibee dijefendikoo, binnd ci ay njanngam.

Cin / Tchine:. =>Barme

Bari Tiiteur:. =>Faarnaade

Dalleu:. =>Faɗo Luy aar taŋkeu

Sawi:. =>Firloyaade Dem ca gaanuwaay ga. Dem ca wanak wa.

Cuukel:. =>Hoƴƴundu

Lokho:. =>Junngo

Yoon:. =>Laawol Fi ñuy jaar

Mbaam:. =>Mbabba

Tooll:. =>Ngesa Fu nit ñii di bey

Moom:. =>O Moom moo nekk nii.

Bokk:. =>Renndude

Sokkh:. =>Sottude

Dokh:. =>Yahdu Degg tank di dem

Ñoom:. =>Ɓe

Ratt:. =>Ɓirde

Fii:. =>Ɗo

Insérer:. =>Aafde

Semer:. =>Aawde Enterrer une graine en vue de voir pousser une plante

Avoir De La Chance:. =>Aaɓde

Ruminer:. =>Aaƴtaade

Graine:. =>Abbere

Aîné:. =>Afo Premier enfant

Berger De Moutons:. =>Aga

Porte:. =>Baafal En pulaar c'est l'outil de fermeture qui est la porte. L'ouverture par laquelle l'on passe s'appelle "damal".

Goutiere:. =>Baltirgal

Marmite:. =>Barme

Bras De Fleuve :. =>Caanngol Une dérivation d'un fleuve principal

Diamètre:. =>Corol

Cou:. =>Daande

Arrêt Cardiaque :. =>Darto-ɓeram Crise cardiaque cessation de battement du coeur

:. =>debbooɓe Ceux qui restent au fond de l'eau

Enfant Naturel:. =>Deedaaɗo

Livre:. =>Deftere

Digérer:. =>Dolde

Forêt:. =>Dunndu

Dompter:. =>Eeltude

S'enorgueillir:. =>Faarnaade

Grenouille:. =>Faaɓru Crapaud

Taches:. =>Fawre Une exigence que l'on nous impose. Une charge d'obligation qui nous est dûe.

Bague:. =>Feggere

Se Réveiller:. =>Finde

Détonnation:. =>fiyannde Coup de fusil

Fiante:. =>focco Déchets d'oiseaux

:. =>Follere Òseille

Tronc:. =>Foobre Partie de l'arbre ŋui soutend tout le reste de l'arbre à savoir les branches et les feuilles.

Hyène :. =>Fowru

Chaton:. =>FUKAARU Bébé chat

Maison:. =>Galle Habitation bâtie destinée à abriter des êtres vivants

Digue:. =>Gammbol

Chromosome:. =>Gartol

Céréales:. =>Gawri Toutes les graines comestibles

Arriere Cou:. =>Geenol

Arachide:. =>Gerte

Poule:. =>Gertogal Oiseau domestique dont les oeufs et la chair sont beaucoup utilisés dans la consommation humaine en nourriture.

Larme:. =>Gonngol

Tortue Marine:. =>Heende

Fenêtre :. =>Henirde

Vent:. =>Henndu Déplacement d'air

Nez:. =>Hinere Organe de sens de sensation des odeurs, orifice exterieur servant à la respiration aérienne

Tête:. =>Hoore Il a une grosse tete

Nuque:. =>Hoƴƴundu LA nuque

Faire Une Cloture:. =>Hullaade Isoler un champs par des barbelés, des clotures plus ou moins étanches.

Tamarinier:. =>Jammi

Feu:. =>Jayngol Faire le feu. Allumer le feu

Pousser Quelque Chose De Coté:. =>Joñde

Tas:. =>Joowre

Main:. =>Junngo Je l'ai attrappé par la main.

Membre Supérieur:. =>Junngo Par opposition aux membres inférieurs qui sont les (Cuisses, genoux, jambes et pieds)

Patauger:. =>Juwde

Automne:. =>Kawle C'est la période qui précède l'hiver en Afrique de l'ouest. Le temps qu'il fait est très différent de l'automne européen que l'on connait.

Lait:. =>Kosam J'ai trait la vache pour avoir du lait

Crane:. =>Laalogal hoore

Chemin:. =>Laawol Route, règle, loi

Arbre:. =>Lekki

Nombre:. =>Limre

Le Lamantin:. =>Liwoongu

Bâtir:. =>Mahde Construire

Âne:. =>Mbabba

Couverture:. =>Mbajju

Lion:. =>Mbaroodi taktakri Le lion a rugi

Termite:. =>Mettellu

Sourire:. =>Moosde

Soleil:. =>Naange

Taille:. =>Nadorde

Bouc:. =>Ndamndi Mâle de la chèvre

Bouc:. =>Ndamndi Le mâle de la chevre

Eau:. =>Ndiyam L'eau en général quand elle est liquide.

Maman:. =>Neene Le nom general que les enfants prononcent pour appeler leur maman.

Cerveau:. =>Ngaandi

Champs:. =>Ngesa Surface terrestre identifiée dédiée en général à l'agriculture

Clitoris:. =>Nguugu

Dent:. =>Ñiire

Elephant:. =>Ñiiwa Animal à longue trompe

Lui, Il, Elle:. =>O Troisième personne du singulier Ex: il est là.

Fleur:. =>Piindi

Virgule:. =>Poofirgal

Lever De Soleil:. =>Puɗal

Chien:. =>Rawaandu Le meilleur ami de l'homme

Garder:. =>Reende Maman garde son enfant.

Cultiver:. =>Remde Défricher Désherber Labourer

Avoir En Commun:. =>Renndude Partager une propriété. Revendiquer une propriété commune

Fesse:. =>Rotere

Pont:. =>Sala Construction au dessus d'un ravin, d'un fleuve, ... pour traverser, passe du premier point d'appui au second.

Epis:. =>sammeere Epis de maïs, de mil, de sorgho

:. =>Sarde Saraade /sarde /sareede: éparpiller Ko baɗal baawngal wambude walla yaltinde sifaaji baɗe 3 ɗee fof. Ittude huunde e nokku, nawa ɗum nokku goɗɗo, foti wonii ko huunde memotoonde walla hakkilinaande. Saakaade / saakeede : se dispercer, se répandre Exemple : Arsuka suraaka, saaka. Saakeede ina waawi firtude yaajneede. E ngol konngol yeru ngol, *sureede* mbeňdi mum ko *saakeede*. Sareede saakeede : saakeede ari ko teeŋtinde baɗal sareede. ATK

Coût:. =>Saƴƴa

Ongle:. =>Segene Cartillage protecteur aux sommets des doigts et des orteils.

Front:. =>Tiinde Parie avant de la tête au dessus des sourcils

Chat:. =>Ullundu

Termitière:. =>Waande

Voiture:. =>Werlaa Charrete motorisée

Mortier :. =>Wowru Outil d'écrasement des graine pour faire de la farine

Marche:. =>Yahdu

Système:. =>Yuɓɓo Les systèmes ou les appareils de l'organisme: Appareil respiratoire, circulatoire, digestif

Traire:. =>Ɓirde

Pin De Singe:. =>Ɓohe

Gencive :. =>Ɗakkudi Certains peuples africains colorient leurs gencives en noir

Corbeau:. =>Ɗeelaa

Ici:. =>Ɗo

Mâcher:. =>Ƴakkude Ecraser avec les dents en vue de manger

To Plant:. =>Aawde

Board:. =>Alluwal Pupils at school use very boards in their classes

Door:. =>Baafal

A Small River:. =>Caanngol

:. =>debbooɓe Those who sink

Book:. =>Deftere This is my history book

Obligation:. =>Fawre What we are obliged to do

Finger Ring:. =>Feggere

House:. =>Galle A built place where people live.

Window:. =>Henirde

Wind:. =>Henndu A movement of the air

Head:. =>Hoore He has a big head

Fire:. =>Jayngol I started the fire

Milk:. =>Kosam I milked the cow for milk

Tree:. =>Lekki

Donkey:. =>Mbabba

Field:. =>Ngesa

Flour:. =>Piindi

Comma:. =>Poofirgal

Sunrise:. =>Puɗal

Bridge:. =>Sala

Car:. =>Werlaa Mobile moved by engine on wheels.

mla
ml

Ndikkiri Jom Moolo:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Inta Aanniinde:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Gollal Pulaar:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Piini Ganndal:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Ndikkiri Jom Moolo:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Celluka Mbinndiin Ɗemngal Pulaar:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Gila Dawaa Dawi:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Saggitorde Pulaar:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Cowogol & Kosamɗingol Aadee:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Hiisa Tolno 1:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Giɗli Curaa Ngardaani:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Deftere Hiisa, Yonta Ɗimma:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Ekkitigol: Alkule - Sigire Kelle - Konnguɗi:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Haŋki Men:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Dannga Nayeejo:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Nguurndam Njulliiɓe:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Jubbannde E Taariik Fuuta Tooro:. =>Werlaa Fulfulde

ml

Gannde Hiisa:. =>Werlaa Fulfulde

mla
mla
mla
mla
mla
mla mla
mla