Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Muñal

Ɓaawo muñal fof, ko yettere Alla.

Ñawu ɓernde

Kala ko ñawi ena sella haa heddii ñawu ɓernde.

Baasal

So baasal naatirii damal giɗli njaltira henirde.

Nawdude

Dogde e ŋaañaade tepper yahdataa.

Kaangaaɗo

So aɗa haangee, heew doole

Goo

So goo bonii, limoore aayiima

Jinngere

So Alla foɓɓaniima leewo-ɗaa

Laana

Humaani laana hade mum ñaayde pale.

Artir hakkille ma

Ko weɗi loonde ƴoogaande ko, woppataa faandu mehru.

Buubi

So buubi njuuriima e keeci heende, wonaa ƴiiƴam njiilotoo.

Faayiida

Yahde haa hoya ɓuri jooɗaade haa hoya

Laafa

So laafa waɗtii ɓuucaade ngaanndi, yo itte.

Tikkere

Kala ko mooftaa maa nafoy haa heddii tikkere.

Jeyaaɗo

Jeyaaɗo jeyaa ko roondii.

Waawde

So aɗa wallee, waaw!

Ruuɗtaade

So a roŋkii anndude to pay-ɗaa, ruuɗto to ngummino-ɗaa.

Ladde

Ladde anndaa ɓii moƴƴo, kono ɓii moƴƴo ina anndi hoore mum.

Sagataaɓe

So sagataaɓe tato mbiyii ina njagga e laaci mbeewa, maa wood heen mo heɓaani.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Haaju

Haaju woppantee haaju.