Fannuuji

Buhal ngal => Buhe ɗe

Bannge e koyngal hakkunde rotere e hofru

Cañu Ngu => Cañi Ɗi

Dental ɓinɗe nannduɗe, jiiduɗe golle, dentuɗe ngam timminde gollal.

Daande Nde => Daaɗe Ɗe

Tergal gonngal hakkunde hoore e becce.

Enndu Ndu => Enɗi Ɗi

Tergal ngal walla kulle dewe kuutortoo ngam muyninde ɓikkon mumen

Feɗeendu nduu => Peɗeeli ɗii

Joofirde sammeere junngo. Kañum jaggirtee, yomnortee

=>

Jokkere hakkunde walabo e sammeere junngo

Fulkuru Ndu => Pulki ɗi

Fulkuru: ko paalel gono wel e nder reedu , Neɗɗo walla kullel, paalel danawel ndiyam ina tawee nder mum .

Gaarpeƴol Ngol => Gaarpeƴi Ɗi

Ffff

Gartol Ngol => Garti Ɗi

Geɗel e nder ɓinnde kuule halfinangel jibingol. To bannge yimɓe, njogi-ɗen heen ko ɗiɗi-ɗiɗiije 23. Gorko e debbo njiidi 22 ɗii ɓe ceeri 23iire nde

Geenol Ngol => Geeni Ɗi

Les hoƴƴudu; ɓaawo daande.

Goddol Ngol => Goddi Ɗi

Tergal juutngal jokkondirngal hunuko e kuuse. So huunde moɗaama rewnaa ko e goddol, yortinoyaa e kuuse.

Gonngol Ngol => Gonɗi Ɗi

Ndeelam keelɗam njaltowam e yiitere

Haaktere Nde => Kaakte Ɗe

Ndeelam njaltowam e hunuko tawa ko goddol walla jofe too ummii.

Hakkille o => Hakkilleaaji Ɗi

Bannge hoore nano walla ñaamo, denndinɗo nofru e taariindi mum.

Heeñere nde => keeñe Ɗe

Heeñere: kala ko waɗi teewu e ƴiiƴam ena waɗi heeñere

Hinere nde => Kine ɗe

Tergal aadee walla kullel poofirteengal

Hofru Ndu => Koppi Ɗi

Jokkere hakkunde koyngal. Koppi tuggotoo e leydi so neɗɗo diƴtiima.

Holsere nde => Kolce ɗe

Ko jawdi ndariindi waɗata kolce, kulle lakde e kulle wuro.

Hoore nde => Koye ɗe

(Janngiree hoore). Bannge e neɗɗo denndinɗo ko ɓuri heewde e ko aadee tinata e ɓanndu mun. Renndini gite, noppi, hinere, hunuko, moofti ngaanndi. Kala ko ardii, ina heewi wiyeede hoyre.

Hoƴƴundu Ndu => Koƴƴuli Ɗi

Bannge caggal hoore, dow daande ɗo.

Hoƴƴundu Ndu => Koƴƴuli Ɗi

Hoƴƴundu : ko e hoore jeyaa , woni ko caggal ,ina waɗi koƴƴuli ceeɓɗi e ɗeppi.

Hunuko Ko => Kunuɗe Ɗe

Tergal kaalirteengal, ñaamirteengal

Junngo ngo => Juuɗe ɗe

Tergal jaggirteengal: Gila segene haa walabo

Koorka Ka => Koorkaaii Ɗi

Ñalnde nde ñaametaake, yaretaake, simmetaake, nde dakammeeji aduna ndeentetee gila puɗal haa mutal, wonande rewɓe diine lislaam

Kooɓal Ngal => Kooɓe Ɗe

Bannge hakkille keedɗo hakkunde nofru e hunuko. Kooɓal ina wuttoo. A yiyii kooɓe, ellee tan kooɓe entaaɗo

Korlal Ngal => Korle Ɗe

Bannge e koyngal gonɗo hakkunde hofru e ''cheville''. Les hofru, dow teppere.

=> Korɓaale Ɗe

Sifaaji nokku hollalde tuɗnooɗo ina yoori

Koɓɓel ngel => Koɓɓon kon

Ɓinde wootiire. So ina jibina feccoto tan wnta ɗiɗi. Kañum saabotoo ñabbuli keewɗi ko wayi no teko en ''syphillis''....Njaajeendi leeɓol ina sowoo ɗum laabi 5 haa laabi ujundere

Laaci ki => Laaceeje ɗe

Tergal joofnungal ɓanndu kullel. Ina waɗa leeɓi so tawii ko ko wayi no puccu, mbabba, ekn....

Laalogal hoore Ngal => Laalaaɗe koye Ɗe

Ƴiyal kuurngal ngaanndi.

Leeɓol ngol => Leeɓi ɗii

Geɗel gootel e sukundu.

Ñaalde nde => Ñaale Ɗe

Ñaalde: ko ɓuutdi wonata ko e ɓanndu ,ko wayno naafɗe e jokkoɗe terɗe , Ekn,

Nadorde Nde => Nadorɗe Ɗe

Hakkunde reedu e dote, les wuddu, dox dote, gila yeeso haa caggal. So neɗɗo ina duhoo tuuba ko ɗoon heewi haɓɓude paftol mum.

Ñemammbo Ko => Ñemammbooji Ɗi

Leeɓi leliiɗi takkii e ɓanndu, gonɗi dow yitere ɗii.

Newre ndee => Newe ɗee

Bannge e junngo keedtuɗo e tamannde. Bannge yeeso sammeere junngo

Neɗɗo O => Yimɓe Ɓe

Aadee Miin, aan, kaŋko, jinnaaɓe men, ɓiɓɓe men, enen fof ko en yimɓe. Kullel wuro, ngel hakkille mum e tinde hoore mum seerndi ɗum e kulle goɗɗe ɗee. Neɗɗo ina wona gorko, ina wona debbo. Ko debbo oo saawata ɓiɗɗo, caggal nde o wondi o e gorko. Haa hedde duuɓi 18, neɗɗo oo ko suka, ɗoon haa hedde 50 ko e yontaannde, haa hedde 70 ko o mawɗo, fayi dow o naywii haŋkadi. Ko eɓɓoore teskuya tan

Ngaandi Ndi => .... Ɗi

Tergal mooftingal nder laalogal hoore. Kala ko neɗɗo walla kullel gonngel ina waɗa, fewjaa ko to ngaandi.

Nguugu nguu => Guugi ɗii

Laacel gonngel les faasko, dow wuddere kottu.

Ñiire Nde => Ñiiƴe Ɗe

Ko neɗɗo walla kullel huwtortoo so yiɗii ŋatde. Ko ranwata nder hunuko

=>

Ɓoƴƴude naafɗe mbele joomum ina jala. Waɗde ko ina huccina neɗɗo e golle mum.

Nofuru Ndu => Noppi Ɗi

Tergal nanirteengal

Ñorɓollol ngol => Ñorɓolli Ɗi

Kofi ɓanndu keɓooji neɗɗo so wonii e naywude

Reedu Ndu => Deedi Ɗi

Tergal mooftungal tekteki, jibinirgol, terɗe coofirɗe. Gila les becce haa nadorde, bannge yeeso o.

Ronannde Nde => Donanɗe Ɗe

Dental mbordi e gonɗi njaltooji e yiitere so ñawii.

Rotere Nde => Dote Ɗe

Bannge e ɓanndu mo neɗɗo jooɗortoo.

Segene oo => Cegeneeji ɗi

Lare tiiɗɗe gonɗe e ceeɓeendi peɗeeli. Aadee ko ɗum ŋaaccirta

Sekko ngo => Cekke ɗe

Leeso, weerto sañaango jooɗeteengo

Sukundu Ndu => Cukuli Ɗi

Dental leeɓi

Teppere ndee => Teppe ɗee

Bannge e koyngal keedoowo e leydi, so neɗɗo walla kullel ina yaɓɓa.

Tergal Ngal => Terɗe Ɗe

dental cañi dentuɗi e gollal mum keeringal walla golle mum keeriiɗe

Tiinde Nde => Tiiɗe Ɗe

Bannge Dow e yeeso neɗɗo walla.kullel

Tonndu Ndu => Toni Ɗi

Hippoode hunuko. So toni ɗakkondirii hunuko muɓɓiima, so ɗi ceertii hunuko ŋaaɓiima.

Tonndu ndu => Toni ɗi

Terɗe muɓɓooje walla muɓɓitooɗe hunuko

=>

Tuutaande Nde => Tuutaaɗe Ɗe

Ndeelam njaltowam e hunuko, tawa ummaaki e goddol walla becce. Ina wiyee tuute

Virus O => Virusaaji Ɗi

Tergel pamarel haa ko jaasi alaa. Noon kadi ngel wayi jaasde, kanngel saabotoo yoga e ñabbuli goodɗi. Maɓɓooji, came. .... Ndu wowlaandu ko luɓaandu

Waare Nde => Bahe Ɗe

Bannge ɓurɗo lesɗude e yeeso o. Sahaa neɗɗo ina waɗa ɗoon leeɓi haa juuta.

Walabo Ngo => Balabe Ɗe

Jokkere hakkunde junngoe ko heddii e ɓanndu ko.

Waywayko Ko => Waywaykooji Ɗi

Leeɓi dariiɗi taartii yitere , dow e les fof

Wecco Ngo => Becce Ɗe

Heewi wonde ko e keewal (Becce), Bannge e yeeso ɓanndu gonɗo dow reedu, les daande e balabe. Ko becce moofti jofi e ɓernde. Ko jofe poofirtee

Wuccundu Ndu => Guccuɗi Ɗi

Ɗemngel gonngel e nofuru, to bannge keedɗo e yiitere o.

Yelde Nde => Jelɗe Ɗe

Boowal gonowal hakkunde ñiiƴe

Yiitere Nde => Gite Ɗe

Tergal ngal neɗɗo walla kullel yiyrata.

Yuɓɓo Ngo => Yuɓɓooji Ɗi

Dental terɗe dentuɗe ballondirooje ngm yuɓɓinde gollal walla golle keeriiɗe

Ŋaartal Ngal => Ŋaarte Ɗe

Ŋaacere heddototoonde e banndu so yehii haa gaañannde sellii

Ɓanndu Ndu => Ɓalli Ɗi

Dental yuɓɓooji ballondirooji ngam yuɓɓinde gollal nguurndam walla golle nguurndam

Ɓinnde Nde => Ɓinɗe Ɗe

Ɓocongel ɓurngel famɗude e tergal guurngal

Ɓinnɗe Nde => Ɓinnde Ɗe

Tuufeere ɓurnde famɗude mahnde ɓanndu neɗɗo walla wuurnunde, gollotoonde.

Ɓooƴre Nde => Ɓooƴe Ɗe

Ɓooƴre: ɓotte wonata ko les wuddu, hakkunde koyɗe=kosɗe, cawɗi les.

Ɗakaañ O => Ɗakañuuji Ɗi

Bannge dow hunuko o. Won e alkule ko wayi no l, ɗ d t ko ɗemngal ɗakketee e ɗakaañ nde mbaawaa ɗe wowlude

Ɗakkudi Ndi => Ɗakkule Ɗe

Nguru mboɗeewu, walla ɓaleewu ngu les ñiiƴe les walla dow ñiiƴe dow. So neɗɗo tuppiima ko ngam goobde ɗakkudi mum.

Ɗemngal Ngal => Ɗemɗe Ɗe

Tergal kaalirteengal. Ɗemngal duñata ñaamde les ñiiƴe, walla e goddol yortoo nder reedu wona ñaamde nde moɗaama.

Ƴiiƴam Ɗam => Ƴiiƴameeje Ɗe

Ndeelam mboɗejam nder ɓanndu aadee walla kulle, kannjam jokkondirta terɗe ɓanndu

Ƴiyal Ngal => Ƴiye Ɗe

Tergal aadee walla kullel kala, danawal, tekkungal tammbingal terɗe keddiiɗe ɗe fof. So kullel wiyaama helii, ko ƴiyal mum heli. Korlal ko ƴiyal gonngal les hofru

Ƴonngo Ngo =>

Ƴuulde aroonde e keeci gorko, les balabe seeɗa.

Yoolde Nde => Ƴoole Ɗe

Enndu wonndu e fuɗde. Enndu tokosuru

=>

Ɗaalde.

=>

Ɗaalde, ƴuugere

Bifal Ngal => Bife Ɗe

Dumunna e nder hitaande,. Nde henndu nanndundu jokkondiri ko ina wona lebbi tati. Yeru: dabbunde ko sahaa jaangol, ceeɗu sahaa nde seeɗtee.Bife nay ɗee ngoni, e deggondiral: ceeɗu, ndunngu, kawle e dabbunde.

Boondol Ngol =>

Kolongal Sara demeth

Caanngol Ngol => Caalli Ɗi

Maayel tokosel, caltuɗe maayo.

=>

Maandel ko toowi

Duleendu Henndu => Duleeɗi Duleeɗi

Dunndu Ndu => Dulli Ɗi

Nokku ɗo leɗɗe cukkuɗe

Fonngo Ngo => Pawle Ɗe

Keerol maayo toowngol. So a ummiima ɗoon aɗa fayi maayo, a jippotaako, a yanat e ndiyam. Sukaaɓe ina keewi diwde pawle, mbaɗa cowtiiji

Foobre nde => Pooɓe ɗe

Tergal lekki tammbingal lekki kii fof. Tergal ngal ɗoo ɓuri heewde yaajde, ko kañum kadi takkotoo e leydi

Fooyre nde => Pooye ɗe

Geɗel lewñowel. Duɗal jayngol ina wiyee fooyre, ina seŋoo e ɓoggi kuɓɓam lewña tawa wulaani no feewi

Gammbol Ngol => Gammbi Ɗi

Joowre leydi juutnde toownde seeɗa nde nafoore mum woni falaade ilam haɗde ɗum naatde e koɗorɗe. Ina sooroo ilam gudde mbaɗee les mum mbele ndiyam jokka bolol mum, yimɓe, daabaaji e werlaaji ndewa dow mbaasa bookaade.

Henirde nde => kenirɗe Ɗe

Henirde: ko damel tokosel bañɗateengel e suudu walla huɓeer ngudditaa ngam henndu naata. {fenetre}

Henndu ndu => Keneeli ɗi

Bifol (heewndu doole walla alaa) weɗoondu kaakurteeje. Ƴiiwoonde ko henndu heewndu doole.

=>

Riwde colli, mbele haɗde ɗumen ñaayde ngesa

Jabbere Nde =>

Tuna nde waalo woni e aaweede. So ndunngu ɓennii haa ilam ruuɗtiima, leydi ndi sojjii, remooɓe ƴetta jinndaaɗi, luuɗe e aawdi mumen tiindoo gese, worɓe ina njabba, rewɓe ina luwa, ɓeya ngaawa, sukaaɓe ina mbekka. Oon tuma woni jabbere waalo.

Jafjafre Nde => Jafjafe Ɗe

Ƴiiwoonde arnde subaka law.

Jalo Ngo => Jale Ɗe

Kuwtorgal demirteengal

Jeŋjeŋre Nde => Jeŋjeŋe Ɗe

Ƴiiwoonde arnde tawa jamma jenngii.

Joowre Nde => Joowe Ɗe

Dental geɗe pawondirɗe e nokku. Leydi, njaareendi, gawri, ceenal e ko nanndi heen so yuppaama e werto fotngo tawa saraaka saakaaka, waɗat jowre.

=> Kawle ɗe

Yonta gulɗo, so ilam dartiima. Dabbunde rewata e kawle

Kurummbaare ndee => Kurummbaaje ɗee

Mboɗeeri naange, taariindi mbuuɗu naange so enga muta.

Laawguure Nde => Laawguuje Ɗe

Ƴiiwoonde arnde kikiiɗe kiirɗo, caggal takkosaan; ɗo oornooɗi njoftata.

Laawol ngol => Laabi ɗi

Cirfol walla diidol e leydi kolloondi to fayaa ( ummade e nokku fayde e nokku goɗɗo

Ladde Nde => Laddeeji Ɗi

Nokku ɗo yimɓe koɗaani no feewi. Ladde Alla e jeereende: nokku mo hoɗaaka, jeewɗo

Leydi Ndi => Leyɗe (leyɗeele) Ɗe

Haayre mawnde wanngotoonde ina taaroo naange. Hoɗorde kala ko woodi e aduna oo, ko e dow leydi kuɓeeje ndarii, leɗɗe puɗi. Kala ko yani, ɗo ɓuri lesɗude ɗo ɗum saamata ko e leydi. Ina wiyee lesdi

Luwgal Ngal => Luwɗe Ɗe

Unugal ngal bannge gooto settaa haa seeɓi. So jom luwgal luwii ko mbele gabbe gaaweteeɗe ɗe ɓura yettaade kecciri. Luwoowo ina heewi rewde e jabboowo.

Maayo Ngo => Maaje ɗe

Caanngol mawngol, cooringol leyɗeele, ngol heewaani ŋakkude ndiyam. Ɓurɗe juutde ɗe e Afrik ko Nil, Konngo, Nigeer, Senegal, Zammbeez,..

Mbewam Ɗam => Bewe Ɗe

Hettere nde nguur-ɗen nder mum, heen henndu e duule ngoni, heen henndu ndu poofeten enen e kulle keddiiɗe ɗe e puɗi fof. Gila ɗoo ɗo ngon-ɗen e takko leydi haa dow ko ina abboo e 85-100 km,tooweendi ɗo wuurotoo ɗoo ko e ɗum abbotoo.

=>

Wonde e nokku heddoo ɗoon subaka oo haa gasa.

Ngesa ba => Gese ɗe

Diŋiral jaajngal ɗo puɗi ndematee. Yer: ngesa waalo, mballa jeeri

Njinndaangu Ngu => Jinndaaɗi Ɗi

Kuwtorgal jabbirteengal. Leggal kofingal no salndu nii tawa bannge potnooɗo ñiɓaade e leydi oo ko ko ittaa, bannge gooto e keddiiɗi ɗi ɓura ɓuttiɗde e raɓɓiɗde seeɗa, jalo seŋee heen, bannge keddiiɗo o ɓura sewde e juutde seeɗa. Ko oon bannge ƴeerortee mbele ñiɓde jalo ngo e leydi, ngam heɓde leydi kecciri ndi. Caggal ɗum noon luwoowo ara, gaawoowo rewa heen, bekkoowo udda gorwoccol ngol.

Oksiseen o =>

Bannge e henndu ndu kala ko wuuri e leydi foofata. Annduɓe Kemitiwal maantortoo ɗum ko O2

Oolel Ngel => Oolon Kon

Huunde reftoonde e gulaali. Won e nder nokkuuji ko wayi no daande maayo deeƴngo, suudu yaajndu ndu heewaani kaake walla yimɓe, so neɗɗo wullii, ooleel retoto ko haalaa ko no haaliraa ni.

Punndi Ndi =>

Ruulde leydi. So henndu wifii e nduufri walla ceenal, weɗat punndi. So karawal fiɗtaama, punndi ruuyat.

Puɗal ngal => Puɗe ɗee

Ummogol naange. So ina immaa e jamma ina fayaa e ñalawma, so naange wonii e feeñde, oon tuma ko puɗal wiyetee.

=>

Hiifde ngesa ngam ɗooforde kuɗooli ɗi ngaawaaka ɗi.

Ruggo Ngo =>

Konu pamaru.

Ceeɗu ngu => ceeɗi Ɗi

Seeɗde: Seekaa ko e ceeɗu: ko tuma mo folɓe ngeggata caggal ndggu njaha nokku goɗɗo,

Tufnde Nde => Tufɗe Ɗe

Nokku e maayo ɗo telletee yareede, ƴoogeede, lawƴeede walla kadi ɓufteede.

Ngo =>

Nokkuuji ilooji so ndunngu arii

Waande Nde => Baaɗe Ɗe

Joowre leydi mahiinde, ɗo mettelli wallañuuƴi mbaɗi hoɗorde mumen.

Weendu Ndu => Beeli Ɗi

Nokku lesɗuɗo ɗo diƴƴe toɓo kawri, ta?a yaajaani haa nanndi e maayo, fonngo ngo ndari-ɗa fof, aɗa yiya pawle keddiiɗe ɗe.

Wempeƴere Nde => Bempeƴƴe Ɗe

Annama ɓooldu ndiyam ummoo hakkunde maayo ina ara duƴƴo e fonngo walla sarkitoo e pokopokolamm

Wiinnde nde => Bille ɗe

Nokku eggaaɗo.

Ɓakkere Nde => Ɓakke Ɗe

Nokku loɗo. Jiiɓre leydi wayndi no hollalde nii kam e ndiyam iirtee haa modda haa waɗta ɗakkaade e juuɗe e koyɗe.

Dalƴo ngo => Dalƴe Ɗe

Dillugol ndeelam

Kosam ɗam => Kocce ɗe

Ndeelam ndanejam ummotooɗam e aadee, daabaa walla kullel ɓesngel.

Ndiyam ɗam => Diƴƴe ɗe

Ndeelam njareteeɗam, so aadee walla kulle ladde ɗomɗii

Ngatamaare Nde =>

Ko ƴiiwoonde toɓo heewngo, adotoonde tellaade so ndunngu naatii.

A => On

Lomto baɗo, neɗɗo kaaldeteeɗo o -

aafannde nde => gaafanɗe ɗe

Gollal aafde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni aafannde

=>

Mooftude e nder nokku mo huunde tiɗɗii e nder mum, mutna ɗum toon. Ñookde, lommbude.

gaafoowo O => aafooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e aafde ɓee.

gaafɗo o => aafɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal aafde haa ngayni ɓee.

=>

Ŋakkude softeende.

=>

Luuɓde

gaamɗo O => aamɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal aamdehaa ngayni ɓee.

Aan => Onon

No mbiyat-mi ma so mbeɗe toɗɗo maa

aawannde => gaawanɗe Ɗe

Gollal aawde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni aawannde

gaawoowo O => aawooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e aawde ɓee.

gaawɗo O => aawɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal aawdehaa ngayni ɓee.

=>

Aaynaade : ko weddaade : haayre walla sawru walla konngol ,

=>

Maleede wune. Heɓde ko yiilotoo tawa tampaani heen.

=>

Salanaade jiɗnaaɓe mum, Waase jaɓde jamirooje mawɓe mum,

=>

Artirde ko moɗnoo e hunuko mum, wona e ƴakkude

=>

Rewde, yahde tiindoo to gardiiɗo hucci too.

gaccoowo O => accooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e accude ɓee.

=>

Woppude Nattude jaggude

gaccuɗo O => accuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal accudehaa ngayni ɓee.

=>

Wonde goo e gollal, kala golluɗo ko ko rewi e goo o

gaddoowo o => addooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e addude ɓee.

=>

Arde kañum e ko jogii ko

gadduɗo o => adduɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal addude haa ngayni ɓee.

Afo o => Afɓe ɓee

Afo: ko neɗɗo, woni ɓiɗɗo mo jiɗnaaɓe mum ngadii dañde, ( dikkaade)

Aga o => Agaaji ɗi

Gaynaako baali

=>

Yaltinirde henndu goddol ummoraade e kuuse mum.

gahoowo O => ahooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e ahde ɓee.

gahɗo O => ahɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal ahdehaa ngayni ɓee.

=>

Konngol kollitoowal kaaloowo o saliima

Allaadu Ndu => Gallaaɗi ɗi

Geɗe tekkuɗe puɗooje e koye kulle. Heewi fuɗde ko sara noppi ɗii, Kulle ɗe ina kuwtoroo ɗum so ina kaɓa

Alluwal ngal => Alluuje ɗe

Ŋaro janngirteengo. Mbeɗu yaajngu ngu almuudo jogotoo, winnda heen binndanɗe mum. E ngal ɓaggee e ɓalal almudɓe kuccita heen. Almuudo ina jogoo ngal e juuuɗe mum.

=>

Lomto jeyal gadanokollitoowo ko miin kaaloowo o jeyi

=>

Diwde diwe jahduɗe, jooɗɗe, jahduɗe e hito. Wanngo, jiilal, duƴƴe fof ko ngamri. Toɓde haa heewa. Amo ko toɓo heewngo sahaa ndunngu.

=>

Lomto jeyal kollitoowo ko minen njeyi

=>

Falaade, heedde huunde e goɗɗum

gamoowo O => amooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e amde ɓee.

gamɗo O => amɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal amdehaa ngayni ɓee.

=>

Weñaade

=>

Waasde yiɗde, salaade

Annde Nde => Gane Ɗe

Lehel peewniraagel ɓakke hono no loonde feewnirtee nii, tawa nafoore mum ko waɗde heen cuuraay

=>

Jogaade humpito. Humpitaade

gannduɗo o => annduɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal anndude haa ngayni ɓee.

=>

Yettaade, tawde e nokku. Yeru: Mi ummiima Charleroi, mi ariiɗoo e Burusel

=>

Wowlaandu neɗɗo innata so ina ina riiwa mbabba, mbaɗɗaaba e ba waɓɓaaka fof

garoowo o => arooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e arde ɓee.

garɗo o => arɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal arde haa ngayni ɓee.

=>

Waɗde wiiduru Asde woyndu: afftaade leydi , haa luugiɗa tawa faandaare nde ko heɓde ndiyam.

gasoowo o => asooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e asde ɓee.

gasɗo o => asɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal asde haa ngayni ɓee.

=>

Yiilaade jaggude ko woni nder ndiyam

=>

Jiilogol ko woni nder ndiyam

gaynoowo o => aynooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e aynude ɓee.

=>

Reende. Reende ndammiri. Dewoowo e ndammiri ina ñamminoya ɗum wiyetee ko gaynaako

gaynuɗo o => aynuɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal aynude haa ngayni ɓee.

=>

Aɗɗere nde => Gaɗɗe ɗe

Ɓoodde kuudi

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe a, hono ngesa, mbabba, ngelooba,

=>

Haalde ko gastaa tawa nii faamotaako no feewi

baccirgal Ngal => baccirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal baccude

baccirgal Ngal => baccirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal baccude

baccoowo O => baccooɓe Ɓe

Oon gonɗo e baccude oo.

baccoowo O => baccooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e baccude ɓee.

=>

Ittude laron ngonkon e ɓanndu liingu. Wuppude tekkon seeɗa

baccugol Nde => bacculi Ɗi

Mbaydi gollal baccude ndi.

baccuɗo O => baccuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal baccudehaa ngayni ɓee.

baccuɗo O => baccuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal baccude haa gayni oo.

Baggo o => Waggiɗɓe ɓe

Mo suwaa ƴoƴde, kecco

=>

Wonde e heewde, Ƴerde Yeru: so ilam ina ara, maayo baktat

=>

Etaade jaggude, fawde junngo mum e ko woɗɗi ɗum seeɗa

=>

Yiɗde anndude ko uurata walla luuɓata ko.

=>

Dara, Tus, mehre

Baɗal Ngal => Baɗe Ɗe

Gollal. Gollal kollowal ko woni e waɗeede, ko waɗaa walla ko fayi waɗeede. Konngol ngol alaa baɗal heewaani faamnaade.

Baɗo O => Waɗɓe Ɓe

Neɗɗo, kullel walla huunde waɗnde ko waɗaa, waɗano walla ko fayi waɗeede ko.

=>

Sanndolinde

bewɗo O => bewɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal bewdehaa ngayni ɓee.

bewɗo O => bewɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal bewde haa gayni oo.

=>

Jayngol, jaggude ɗum haa ɗaminee so woppaama ne, ɗum ñifaani ɗum. Ɓoccitaade deenatnooɗo, ullo ladde ina doga wonande daabaa

boygol Nde => boyli Ɗi

Mbaydi gollal boyde ndi.

boyoowo O => boyooɓe Ɓe

Oon gonɗo e boyde oo.

boyoowo O => boyooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e boyde ɓee.

boyɗo O => boyɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal boydehaa ngayni ɓee.

boyɗo O => boyɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal boyde haa gayni oo.

buujannde => buujanɗe Ɗe

Gollal buujde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni buujannde

buujannde => buujanɗe Ɗe

Keewal buujannde

=>

Ñolde haa ɓurta

buujoowo O => buujooɓe Ɓe

Oon gonɗo e buujde oo.

buujoowo O => buujooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e buujde ɓee.

buujɗo O => buujɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal buujdehaa ngayni ɓee.

buujɗo O => buujɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal buujde haa gayni oo.

=>

Annde teeŋtinirde ko oolɗi

=>

Wowlaando neɗɗo innata so ina nodda mbeewa walla ndamndi.

caggal ngal => cagge ɗe

Gollal saggude ngal.

saggannde nde => cagganɗe ɗe

Keewal saggannde

caggal ngal => cagge ɗe

Keewal caggal

caggoowo o => saggooɓe ɓe

Oon gonɗo e saggude oo.

cagguɗo o => sagguɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal saggude haa gayni oo.

seekannde nde => ceekanɗe ɗe

Keewal seekannde

ceekirgal ngal => ceekirɗe ɗe

Kuwtorgal ceekoowo

ceekirgal ngal => ceekirɗe ɗe

Kuwtorde seekooɓe

ceekoowo o => seekooɓe ɓe

Oon gonɗo e seekde oo.

ceekɗo o => seekɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal seekde haa gayni oo.

Cekkiri Ndi =>

Cekkiri ko ndoondi kawƴe

cekoowo o => sekooɓe ɓe

Oon gonɗo e sekde oo.

cekɗo o => sekɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal sekde haa gayni oo.

Cellal Ngal => Celle

Ɗo alaa ñaw.

celoowo o => selooɓe ɓe

Oon gonɗo e selde oo.

celɗo o => selɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal selde haa gayni oo.

=> Ceŋle ɗe

Keltine gabbe

Ciimtol => Ciimti

Denndaanngal ko yeewtanoo winndaa e nokku gooto, waɗaa no deftere nii

silannde nde => cilanɗe ɗe

Keewal silannde

ciloowo o => silooɓe ɓe

Oon gonɗo e silde oo.

cilɗo o => silɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal silde haa gayni oo.

cokiiɗo o => sokiiɓe ɓe

Oon gonɗo e sokaade oo.

cokorgal ngal => cokorɗe ɗe

Kuwtorgal cokiiɗo

cokorgal ngal => cokorɗe ɗe

Kuwtorde sokiiɓe

cokotooɗo o => sokotooɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal sokaade haa gayni oo.

solannde => colanɗe Ɗe

Keewal solannde

colirgal Ngal => colirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal solde

colirgal Ngal => colirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal solde

coloowo O => solooɓe Ɓe

Oon gonɗo e solde oo.

colɗo O => solɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal solde haa gayni oo.

Corol Ngol => Cori Ɗi

Diidol maantangol peccungol mbeɗu e hakkunde

=>

Annde teeŋtinirde ko wojji

summbannde => cummbanɗe Ɗe

Keewal summbannde

cummboowo O => summbooɓe Ɓe

Oon gonɗo e summbude oo.

cummbuɗo O => summbuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal summbude haa gayni oo.

suyannde nde => cuyanɗe ɗe

Keewal suyannde

cuyoowo o => suyooɓe ɓe

Oon gonɗo e suyde oo.

cuyɗo o => suyɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal suyde haa gayni oo.

=>

Waɗtude jiimaaɗo

=>

Oon gonɗo e dahde oo.

Dahoowo o => Dahooɓe ve

Oon gonɗo e dahde oo.

=>

Ɓeen wonɓe e dahde ɓee.

=>

Ɓeen waɗɓe gollal dahdehaa ngayni ɓee.

=>

Ɓeen waɗɓe gollal dahdehaa ngayni ɓee.

=>

Oon baɗɗo gollal dahde haa gayni oo.

=>

Oon baɗɗo gollal dahde haa gayni oo.

dalƴannde => dalƴanɗe Ɗe

Gollal dalƴude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni dalƴannde

dalƴannde => dalƴanɗe Ɗe

Keewal dalƴannde

dalƴoowo O => dalƴooɓe Ɓe

Oon gonɗo e dalƴude oo.

dalƴoowo O => dalƴooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e dalƴude ɓee.

=>

Ndeelam ngonɗam e nokku, dillude mum haa ɗesa rufde.

dalƴugol Nde => dalƴuli Ɗi

Mbaydi gollal dalƴude ndi.

dalƴugol Nde => dalƴuli Ɗi

Mbaydiiji gollal dalƴude ɗi.

dalƴuɗo O => dalƴuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal dalƴudehaa ngayni ɓee.

dalƴuɗo O => dalƴuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal dalƴude haa gayni oo.

=>

Tus, ɓolum, hay batte

=>

Fawtude ɓanndu mum fof e dow teppe mum, waasa ɓosde. So huunde nattii ɓosde ina wiyee dariima.

Darto-ɓeram Ngo => Darte-ɓeram Ɗe

Dartogol ɓernde haa joomum faɗɗoo. So yaawaaka e joomum tan saŋkoto. Nde ɓernde dartii fof, juutataa joomum waynoo. Ko ɗum heɓtotoo yimɓe jooni ina heewi.

=>

Ummanaade laawol subaka law

debboowo o => debbooɓe ɓe

Oon gonɗo e debbude oo.

debboowo o => debbooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e debbude ɓee.

=>

Saamde nder ndiyam yahra noon haa yettoo leydi, deeƴira noon.

Deedaaɗo O => Reedaaɓe Ɓe

Ɓiɗɗo mo jibinaaka e dewgal kumangal e diine lislaam.

=>

Rufde ndeelam tawa filtinaani.

deeloowo O => deelooɓe Ɓe

Oon gonɗo e deelde oo.

deeloowo O => deelooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e deelde ɓee.

deelɗo O => deelɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal deeldehaa ngayni ɓee.

deelɗo O => deelɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal deelde haa gayni oo.

=>

Renndinde ñamateeri waɗa e barme, fawa e jayngol haa ɓennda weeɓa ñaamde

defoowo O => defooɓe Ɓe

Oon gonɗo e defde oo.

defoowo O => defooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e defde ɓee.

Deftere nde => Defte ɗe

Dental ɗereeji binndaaɗi denndinaaɗi

defɗo O => defɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal defdehaa ngayni ɓee.

defɗo O => defɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal defde haa gayni oo.

=>

Ummaade ɗo toowi, fukko ɗo ɓuri ɗoon lesɗude. So neɗɗo yanirii dote ardii diŋkidottel. So neɗɗo wayii no pamɗitɗo ni, ina wiyee deŋkitiima.

deƴƴoowo o => deƴƴooɓe ɓe

Oon gonɗo e deƴƴude oo.

deƴƴoowo o => deƴƴooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e deƴƴude ɓee.

=>

Nattude haalde. Muumɗinde hoore mum. Waasde yaltinde hay hito wooto

deƴƴuɗo o => deƴƴuɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal deƴƴude haa ngayni ɓee.

deƴƴuɗo o => deƴƴuɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal deƴƴude haa gayni oo.

=>

Soppinaade tawa jooɗtii tan ko peɗeeli koyɗe mum

=>

Winndude binndol juutngol hay so tawii alaa ko ngol firi

diidoowo O => diidooɓe Ɓe

Oon gonɗo e diidde oo.

diidoowo O => diidooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e diidde ɓee.

diidɗo O => diidɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal diiddehaa ngayni ɓee.

diidɗo O => diidɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal diidde haa gayni oo.

diiɗoowo O => riiɗooɓe Ɓe

Oon gonɗo e riiɗde oo.

diiɗɗo O => riiɗɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal riiɗde haa gayni oo.

=>

Ñekkude ko yaawi. Yahde yaawndu tawa alaa fof nde koyɗe joomum ɗiɗi ɗee fof memdata leydi

=>

Reesde, ñaamde, jooɗoo haa ɓanndu firlita ko joomum ñaamnoo ko, haa alaa ko heddii so wonaa heyɗude.

doondoowo o => roondooɓe ɓe

Oon gonɗo e roondde oo.

doondɗo o => roondɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal roondde haa gayni oo.

=>

Taƴirde njaajeendi

=>

Waɗtude doole mum e huunde haa dirtina ɗun yo woɗɗito

=>

Nawde

=>

Nehde daabaa haa jaɓa mbaɗɗu. Elltude mbabba, puccu... : nehde ɗum haa rewa joomum.

=>

Wullude nodda goɗɗuɗo

=>

Konngol kollitoowal kaaloowo o jaɓii. Konngol nootirgol noddaango

=>

Heltinnde leggal ngal njuuteendi mum maa won meeteer, ɗaminangal waɗeede e jayngol

=>

Mi => En

Keewal Lomto gadano daɓɓo denndinɗo. So aɗa jaŋtoo ko mbaɗdu-ɗaa e woɗɓe tawi mo kaaldataa oo ina jeyaa e waɗɓe ɓee, kuwtorto-ɗaa ko En.

=>

No mbiyaten so eɗen toɗɗoo koye men

=>

Suusde waɗde hay so waɗaani

Eño Ngo => Eñi Ɗi

Werto udditaango, haa waya ko no ko ko hippitaa ɗacciraa noon uddaaka. Soppannde njinndaangu e leydi ngam weeɓnande luwoowo.

=>

Nattude muyninde

=>

Konngol teeŋtinowol kaaldeteeɗo o jaɓii tigi rigi.

=>

=>

Yerondirde geɗe mbele anndude no ɗe mbaydi.

=>

Faandu Ndu => Paali Ɗi

Huunde wuttiinde, wutte ina waɗa faandu, henndu nder ndiyam waɗata ko faandu faya dow ngam suppitaade. So luwoowo ñiɓii luwgal mum e eño, ittii, ɗaccata ɗoon ko faandu.

=>

Hollude ina yontaa walla ina yoodi. Hollikinaade.

=>

Heedde e laawol haɗa ko aratnoo ko ɓennude

=>

Taƴirde laawol ko juuti, ko wayi no leggal

Fannu O => Fannuuji ɗi

Bannge keeriiɗo

Farde nde => pare ɗe

Dingiral hakkunde hoore ngal alaa sukundu

=>

Wulde haa waɗta yaltinde paali, wondande ndeelam

Fawre nde => Pawe ɗe

Donngal. Golle tiiɗɗe mettuɗe waɗde kono potɗe waɗeede alaa e sago. Mette ɗe alaa e sago muusee.

=>

Taƴirde njuuteendi

=>

Lummbaade tawa wayat no gudditoowo juuɗe mum gila yeeso haa caggal tawa rewni ɗum ko e banngeeji ɗii.

=>

Moƴƴitinde ko bonnoo. Renndinde kulle e laalaaɗe haa jibina ko nafata

fenndannde => penndanɗe Ɗe

Gollal fenndude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni fenndannde

penndoowo O => fenndooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e fenndude ɓee.

=>

Wattude kosam biradam ha wonta kaadam

pennduɗo O => fennduɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal fenndudehaa ngayni ɓee.

=>

Fettude koyɗe neɗɗo jahatnooɗo, walla dogatnooɗo, ngam yandinde ɗum.

=>

Eggude Umaade nokku mo hoɗ-noo, hoɗoya bnokku goɗɗo. Ɗannaade juutngal

=>

Jooɗaade e leydi, hofa koyɗe, koppi ngudditoo, korle naatnaatondira, teppere anere hucca bannge ñaamo, teppere ñaamere hucca bannge nano.

fettannde => pettanɗe Ɗe

Gollal fettude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni fettannde

pettoowo O => fettooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e fettude ɓee.

=>

Yaltinde hito mawngoe tuma majannde yiitere. Hito fellaango fetel walla fusannde bommbo

=>

Fiyrude koynal

pettuɗo O => fettuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal fettudehaa ngayni ɓee.

=>

Ñiɓde huunde

=>

Werlaade ko wayi no ɓoggol walla loocol tawa berlotooɗo oo ina jaggi heen ceɓal gootal.

=>

Ɓooltude gawƴal, ɓooltira ɗum hunuko mum. Ŋappude bannge e hoore nde, seelta gila dow haa les. So joomum welaama rewra noon haa wulnde nde fof ɓooltoo heddoo kaaɗdi ndi ɓoldi.

=>

Gollaade ko ngartam alaa so wonaa yo fittaandu welto.

=>

Nattude ɗaanaade

=>

Haalde "maanaa" wowlaandu, e ɗemngal kaaleteengal ngal walla e goɗngal.

=>

Taaroyaade, soofoyde

fiyannde nde => piyanɗe ɗe

Gollal fiyde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni fiyannde

=>

Lappude, honngude Fiyde buubaa, honngude horde Addude geɗal mum e ko renndo eɓɓi, tonngi.

piyoowo o => fiyooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e fiyde ɓee.

piyɗo o => fiyɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal fiyde haa ngayni ɓee.

Focco ngo => pocce ɗe

Focco: ko goppe ndiwri (kuudi ndiwri)

fodannde => podanɗe Ɗe

Gollal fodde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni fodannde

podoowo O => fodooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e fodde ɓee.

podoowo O => fodooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e fodde ɓee.

podɗo O => fodɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal foddehaa ngayni ɓee.

=>

Daasde dote mum e ndufndufoldi mbele muumtude kuwtol mum so neɗɗo oo gasnii huwde. Ina wiyee laɓɓinaade so a huwtoriima ndiyam. Ina wiyee moomtaade so a huwtoriima leggal walla haayre.

=>

Suutde huunde ha weeya ngam fukkude e leydi walla wassa

=>

Yandinirde doole

=>

Jubinde ko ɓuri tiggu gooto

=>

Fijde nder ndiyam

aafannde nde => gaafanɗe ɗe

Keewal aafannde

gaafirgal Ngal => gaafirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal aafde

gaafirgal Ngal => gaafirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal aafde

gaafoowo O => aafooɓe Ɓe

Oon gonɗo e aafde oo.

gaafɗo o => aafɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal aafde haa gayni oo.

gaamɗo O => aamɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal aamde haa gayni oo.

aawannde => gaawanɗe Ɗe

Keewal aawannde

gaawoowo O => aawooɓe Ɓe

Oon gonɗo e aawde oo.

gaawɗo O => aawɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal aawde haa gayni oo.

gaccoowo O => accooɓe Ɓe

Oon gonɗo e accude oo.

gaccuɗo O => accuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal accude haa gayni oo.

gaddoowo o => addooɓe ɓe

Oon gonɗo e addude oo.

gaddugol ngol => gadduli ɗi

Mbaydi gollal addude ndi.

gaddugol ngol => gadduli ɗi

Mbaydiiji gollal addude ɗi.

gadduɗo o => adduɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal addude haa gayni oo.

gahoowo O => ahooɓe Ɓe

Oon gonɗo e ahde oo.

gahɗo O => ahɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal ahde haa gayni oo.

Gajoo O => Gajooji Ɗi

Ñeeñal lummbogol tawa bannge yeeso o fof ko dow woni, joomum waya no gajjiiɗo e dow ndiyam ɗam nii

=>

Fooɗde doole, ɗoon e ɗoon. Saƴƴude.

gamoowo O => amooɓe Ɓe

Oon gonɗo e amde oo.

gamɗo O => amɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal amde haa gayni oo.

ganndal ngal => gannde ɗe

Gollal anndude ngal.

ganndal ngal => gannde ɗe

Keewal ganndal

gannduɗo o => annduɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal anndude haa gayni oo.

garal ngal => gare ɗe

Gollal arde ngal.

garal ngal => gare ɗe

Keewal garal

gargol ngol => garli ɗi

Mbaydi gollal arde ndi.

garoowo o => arooɓe ɓe

Oon gonɗo e arde oo.

garɗo o => arɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal arde haa gayni oo.

gasirgal ngal => gasirɗe ɗe

Kuwtorgal gasoowo

gasirgal ngal => gasirɗe ɗe

Kuwtorde asooɓe

gasoowo o => asooɓe ɓe

Oon gonɗo e asde oo.

gasɗo o => asɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal asde haa gayni oo.

gaynoowo o => aynooɓe ɓe

Oon gonɗo e aynude oo.

=>

Timminde golle

gaynuɗo o => aynuɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal aynude haa gayni oo.

giddannde => giddanɗe Ɗe

Gollal giddude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni giddannde

giddannde => giddanɗe Ɗe

Keewal giddannde

giddoowo O => giddooɓe Ɓe

Oon gonɗo e giddude oo.

giddoowo O => giddooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e giddude ɓee.

=>

Ɓosde daɓɓol tawi ko kulol tiisngol, daɓɓol, bettungol waɗi ɗum

gidduɗo O => gidduɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal giddudehaa ngayni ɓee.

gidduɗo O => gidduɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal giddude haa gayni oo.

=>

Taftal kollowal ko sukki haa ɓurti

giroowo o => irooɓe ɓe

Oon gonɗo e irde oo.

girɗo o => irɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal irde haa gayni oo.

=>

Waɗde, liggaade, feewnude

oorannde nde => gooranɗe ɗe

Keewal oorannde

gooroowo o => oorooɓe ɓe

Oon gonɗo e oorde oo.

goorɗo o => oorɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal oorde haa gayni oo.

gummiiɗo o => ummiiɓe ɓe

Oon mo gollal ummaade waɗaa e dow mum oo.

gummotooɗo o => ummotooɓe ɓe

Oon gonɗo e ummaade oo.

Haaju O => Haajuuji ɗi

Golle potɗe waɗeede ɗe cuwaa taw waɗeede

Haala Ka => Haalaluuji Ɗi

Konnguɗi jaltuɗi e hunuko. Ko neɗɗo walla seko kaalata.

=>

Yaltinde hito waɗngo konnguɗi degiiɗi, paamniiɗi e hunuko mum.

=>

Salaade goonga goodɗo

=>

Yaltinde ndiyam e ko leppi

=>

Taftal kolllowal yawre.. Ganndal am heewaani , ina waawi wiyeede: .... tus mi anndaa!

=>

Huymbude Kala ko ɓuri hoyde e ndiyam, so waɗaama e majjam, hayat.

=>

Etaade foolde. Yiilaade liɓde (woni gollal, woni neɗɗo)

=>

Falaade, salaade yo huunde wood, salaade yo huunse ar

kaɗoowo O => haɗooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e haɗde ɓee.

kaɗɗo O => haɗɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal haɗdehaa ngayni ɓee.

=>

Roŋkude ɓenndude

=>

Heedde bannge. Wonde bannge wondaani e hay gooto.

helannde nde => kelanɗe ɗe

Gollal helde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni helannde

=>

Feccude ko tiiɗnoo haa wonta ngeɗon keewkon

keloowo o => helooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e helde ɓee.

kelɗo o => helɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal helde haa ngayni ɓee.

=>

Taƴirde wafdu

=>

Jaɓde ko weeɗetee ko. Jaɓɓaade ko neldaa ko.

=>

Jaggude ko werlaa ɗo ɗum weeyata ɗoo

=>

Waɗtude hakkille mum e hito mbele faamde ɗum

=>

Heefde karawal

=>

Takkude no moƴƴi. Yeru: Artir damal ngal haa hikkoo. Ɓaggude huunde haa takkoo tigi rigi e ɗo ɓaggaa ɗo.

=>

Lelaade tawa bannge mum caggal o takkii e leydi

=>

Ummanaade laawol kikiiɗe

=>

Ñaamde ñiiri nde naange muti, yimɓe ina payi e lelaade haa weeta

=>

=>

Jooɗaade, korle keeda les, buhe paworoo heen bannge haa rotere wootere fawoo walla ɗesa fawwade e leydi

=>

Ooñde juutngol haa coɓɓuli ɗiɗi ɓallondira walla memondira

Hojom O => Hojomaaji Ɗi

Tuma pillotooɗo laabi 60 nder waktu. Tuma gabbotooɗo e darnde tummunde e njuulu. Ina abboo e taaɓanɗe 80, heñaaka, daagaaka.

Hojom O => Hojomaaji Ɗi

Tuma pillotooɗo laabi 60 nder waktu. Tuma gabbotooɗo e darnde tummunde e njuulu. Ina abboo e taaɓanɗe 80, heñaaka, daagaaka.

=>

Ittude jey mum, totta goɗɗo yo jey

=>

Ŋakkeede comci

kooroowo O => hoorooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e hoorde ɓee.

koorɗo O => hoorɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal hoordehaa ngayni ɓee.

=>

Waasde teddude Heɓde gacce

=>

Ittirde peɗeeli mum gabbe gonɗe e wutaandu. Hoɓaade makka, seerndude gabbe makka e hormere nde, ittira peɗeeli mum, gorol e gorol.

=>

Ñiiɓde e nokku, wuura ɗoon, yuɓɓina ɗoon nguurndam mum

mbayka => Jogorɗe

So aɗa yarna jawdi ma, a ƴooganii-ɗi ndyam, ɗi njarii ndiyam ɗam gasii, ko no ɗi ɗomɗitaani. Wiyee ɗi koƴii.

=>

Soofnude. Ƴettude ñaamdu jawdi waɗa e ndiyam mbele ina natta tiiɗde haa jawdi ndii waawa ɗum ñaamde

=>

Wazde no ndamndi wazata so tuuyaama wondude e mbeewa.

=>

Waasde suusde. Reenaade hade barmude walla maayde

=>

Yiilaade

=>

Yaltinde e ɓanndu mum kuudi

=>

Yahde ladde, yaltina ko wonnoo e nder reedu mum, yaltinira kuwtol

=>

Hayde Roŋkude mutde, ɗo waraango hucci fof nawora

=>

Noddude mette, duwaade bone

=>

Naatnude ndiyam ngummiɗam maayo, wonande gese

Innde ndee => Inɗe ɗee

Kala ko toɗɗii neɗɗo, kullel, huunde wall nokku haa anndaa. Innde heeriinde woni innde hettaande walla inniraande. Innde renndinnde woni innde huuɓtidinnde kala ko nde toɗɗii.

=>

Hokkude walla wowlude innde

=>

Tallude e punndi

giroowo o => irooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e irde ɓee.

girɗo o => irɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal irde haa ngayni ɓee.

=>

Sortaade e. Ummaade e. Yaltude e.

=>

Nootaade, ruttude konngol nde naamnde ɗaa.

=>

Tigi

=>

Tamde. Ndah, jaggu ɗoo!

jahoowo o => yahooɓe ɓe

Oon gonɗo e yahde oo.

jahɗo o => yahɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal yahde haa gayni oo.

Jam =>

Deeƴre. So fitina woodaani

=>

Tuma puɗɗootooɗo ñalnde aroonde ndee

=>

Yiilaade ganndal walla heɓde ɗum.

janoowo O => yanooɓe Ɓe

Oon gonɗo e yande oo.

janɗo O => yanɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal yande haa gayni oo.

=>

Seekde ɓanndu ngam yaltinde ƴiiƴam maayɗam

=>

Yahdinde miijo mum e ko haalaa ko. Wiyde eey. Yeru: Batu men ngu dey, miin ko toɓɓere adannde nde njaɓ-mi, ko heddii ko, mi saliima

=>

Wattindaade jaɓde. So a jaɓaano, a waawnaama haa a jaɓii tigi rigi, a jebbiliima.

jettiiɗo o => yettiiɓe ɓe

Oon mo gollal yettaade waɗaa e dow mum oo.

jettorgal ngal => jettorɗe ɗe

Kuwtorgal jettotooɗo

jettorgal ngal => jettorɗe ɗe

Kuwtorɗe yettotooɓe

jettotooɗo o => yettotooɓe ɓe

Oon gonɗo e yettaade oo.

=>

Heeroraade huunde taw guli ngalaa

=>

Yaltinde ɓiɗɗo e nder mum. Jogaade ɓiɗɗo, walla ɓiɓɓe

jiilol ngol => jiili ɗi

Mbaydiiji gollal yiilaade ɗi.

jiiliiɗo o => yiiliiɓe ɓe

Oon mo gollal yiilaade waɗaa e dow mum oo.

jiilol ngol => jiili ɗi

Mbaydi gollal yiilaade ndi.

jiilorgal ngal => jiilorɗe ɗe

Kuwtorgal jiilotooɗo

jiilorgal ngal => jiilorɗe ɗe

Kuwtorɗe yiilotooɓe

jiilotooɗo o => yiilotooɓe ɓe

Oon gonɗo e yiilaade oo.

=>

Huccitde e huunde wonnde les. Huurirde ɓanndu mum

Jikku o => Jikkuuji ɗi

Denndaangal sifaaji neɗɗo, gila e golle e mum haa e no heewi gollirde

=>

Artude kikiiɗe walla jamma

=>

Wonde e jeyal joomum

Jokkere nde => Jokke ɗe

Ɗakkere huunde e goɗɗum mbele ina ɓeydoo juutde

=>

Ɗakkude geɗel e hono mum mbele ina ɓeydoo juutde

jolannde => jolanɗe Ɗe

Gollal jolde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni jolannde

jolannde => jolanɗe Ɗe

Keewal jolannde

=>

Naatde e nokku jaajɗo luggo

jolgol Nde => jolli Ɗi

Mbaydi gollal jolde ndi.

jolirgal Ngal => jolirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal jolde

jolirgal Ngal => jolirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal jolde

joloowo O => jolooɓe Ɓe

Oon gonɗo e jolde oo.

joloowo O => jolooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e jolde ɓee.

jolɗo O => jolɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal joldehaa ngayni ɓee.

jolɗo O => jolɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal jolde haa gayni oo.

=>

Mooftude bannge

joñoowo o => joñooɓe ɓe

Oon gonɗo e joñde oo.

joñoowo o => joñooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e joñde ɓee.

joñɗo o => joñɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal joñde haa ngayni ɓee.

joñɗo o => joñɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal joñde haa gayni oo.

=>

Yettaade wonande laana walla werlaa.

jooliiɗo o => yooliiɓe ɓe

Oon mo gollal yoolaade waɗaa e dow mum oo.

joolotooɗo o => yoolotooɓe ɓe

Oon gonɗo e yoolaade oo.

=>

Tuma gonaaɗo, ɗoo ɗo ngonɗen e gollude en ngaynaani

=>

Ubbude Joowde ko wayi no njaareendi ni.

=>

Fawondire kaake

=>

Deeƴde e leydi, bannge e ɓanndu gonɗo dow nadorde o fawtoo e dow dote. Jooɗaade e leeso. Fooɗde jooɗorde jooɗoo heen. Suukaaɓe jaanngooɓe duɗal ɓee keewi jooɗaade ko e "baŋuuji".

=>

Waɗde huunde yo jooɗo. Fawde huunde e leydi, ɗum yeeda.

juulannde => juulanɗe Ɗe

Gollal juulde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni juulannde

juulannde => juulanɗe Ɗe

Keewal juulannde

=>

Huccitde e joom mum, daroo deeƴa walla wona jaggude e koppi, ƴukkoo waɗa tiinde e leydi walla ko nanndi e ɗum, ina tara aayeeji, ina ñaagoo

juulgol Nde => juulli Ɗi

Mbaydi gollal juulde ndi.

juulirgal Ngal => juulirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal juulde

juulirgal Ngal => juulirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal juulde

juulgol Nde => juulli Ɗi

Mbaydiiji gollal juulde ɗi.

juuloowo O => juulooɓe Ɓe

Oon gonɗo e juulde oo.

juuloowo O => juulooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e juulde ɓee.

juulɗo O => juulɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal juuldehaa ngayni ɓee.

juulɗo O => juulɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal juulde haa gayni oo.

=>

Yuppude ndeelam ummoraade ɗo toowi seeɗa

=>

Yahde nder ndiyam tawa mutaani

=>

Lefol piileteengol e hoore

=>

Taftal kollitowal ko waɗi ko yo rewte. So ko wondi ko e weleede ɗum walla haaweede ɗum

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe al, kal, ina heewi joofaade geeɗe nokkotooɗe tawi ina keeweendi mum ina yawaa, hono conal, kenal. leykal..,

=>

No mbiyaten so eɗen toɗɗoo ɓe

Karallo O => Haralleeɓe ɓe

Ganndo golle, ñeeño golle. Neɗɗo baawɗo gollal mum, gannduɗo no ngal waawi moƴƴirde e feewirde

Kaŋko => Kamɓe

No mbiyeten mo kaaldaten o so eɗen toɗɗoo mo

kaɗgol Nde => kaɗli Ɗi

Mbaydi gollal haɗde ndi.

kaɗoowo O => haɗooɓe Ɓe

Oon gonɗo e haɗde oo.

kaɗɗo O => haɗɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal haɗde haa gayni oo.

kelal ngal => kele ɗe

Gollal helde ngal.

helannde nde => kelanɗe ɗe

Keewal helannde

kelal ngal => kele ɗe

Keewal kelal

keloowo o => helooɓe ɓe

Oon gonɗo e helde oo.

kelɗo o => helɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal helde haa gayni oo.

Kemitiwal Ngal => Kemite ɗee

Fannu jaŋde keeroriiɗo memtinaari

Keso o => Hesɓe ɓe

Mo ɓooyaani ko woodi

=>

Ceekirgal baɗdeteengal e baɗal, hollita baɗo oo fellitaani gollaade, o yiɗaa heɓtinee wonde o gollani

Kippo o => kippooji Ɗi

Horde fawiinde e dow cawel darnagel kaɗngel ɗum hippaade. Cawel ngel ina haɓɓaa e ɓoggol walla gaarawol, les horde ndenoon gabbe gawri caree toon mbele pooli ina naata nder cikoo. So pooli deppii haa naati nder, jaggunooɗo ceɓal goɗngal oo saƴƴa ɓoggol ngol, horde nde hippoo, hippora pooli bettaaɗi ɗi.

Konngol Ngol => Konnguli Ɗi

Haala ndegiika faamniika

kooroowo O => hoorooɓe Ɓe

Oon gonɗo e hoorde oo.

koorɗo O => hoorɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal hoorde haa gayni oo.

=>

Wowlaandu so neɗɗo ina hollita yiɗaa nande ko haaletee ko. (Kuf! Noppam nanaani!)

=>

Annde teeŋtinirde ko ɓalwi.

=>

Wowlaandu so neɗɗo ina riwa gertooɗe

=>

Yiylaade ko majji, ko hatojinaa.

=>

Tirde dimngal rewna ɓoggol tirdungol les laaci, dow kuuwtol daabaa dimnduɗo o mbele dimngal ngal waasa saamde

=>

Ŋakkude tuundi. Yiɗde anndude ko yahetee, hay so tawii wonaani haaju joomum.

=>

Suɓaade

Laddaŋke O => Laddaŋkooɓe Ɓe

Jeyaaɗo ladde.

=>

Yahrude juuɗe e koyɗe fof, hono no kulle nii. Hade suka waɗtude yahde, ina heewi ladde taw.

=>

Fiyde cabbi. Sariyya ina yamira yo neɗɗo lappe so waɗii ko feewaani. So gari soñaama, heewi ko lappeede mbele seerndude gabbe ɗee e cammeeje ɗe

laral ngal => lare ɗe

Gollal larde ngal.

=>

Weeñde

laral ngal => lare ɗe

Keewal laral

laroowo o => larooɓe ɓe

Oon gonɗo e larde oo.

laroowo o => larooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e larde ɓee.

larɗo o => larɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal larde haa ngayni ɓee.

larɗo o => larɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal larde haa gayni oo.

=>

Gila tuma gadano

=>

Yahde tawa koyngal mum gootal yaɓɓataa haa sella.

=>

Ŋakkude fenndaade wonande kosam kaaɗam

=>

Fuɗɗaade fenndaade tawi gaynaani fenndaade, wonande kosam

=>

Fuɗɗaade fenndaade tawi gaynaani fenndaade, wonande kosam

=>

Fuɗɗaade fenndaade tawi gaynaani fenndaade, wonande kosam

=>

Fawondirde haa fota, waɗa saamuuji

=>

Deeƴde e nokku mo ɓurondiraani tooweendi tawa bannge e ɓanndu mum gila hoore haa koyɗe ina fawii e dow nokku hee.

Leñol ngol => Leƴƴi ɗi

Dental yimɓe jiiduɓe aadaaji, ɗemngal, taariik

=>

Maandel kollowel nokku ɓurɗo ɓallaade leydi o.

Leƴƴannde Nde => Leƴƴanɗe Ɗe

Tuma pillotooɗo laabi 60 hojom kala, 3600 nder wakhu kala. Ina abbo e tuma gonɗo fuɗɗaade e gasnude wiyde ''Fuuta jaloŋ na weli''

=>

Wonde e waɗde golle

=>

Yowde, fawde dow ɗacca heen bannge ina weela

=>

Wertude ko hecciɗi, yiiloo yo yoor

=>

Ɓetirde gootel gootel

Limre Nde => Lime Ɗe

Wowlaandu huwtorteendu ngam anndude ɗo eɓɓoore tolnii. Yeru: 25, ko ko limraa gootel gootel haa timmi 25.

=>

Yahde e nder ɓakkere, jiiɓaade heen sahaa haa roŋka yaltude

=>

Seŋde, sinndude

=>

Jolnude hakkunde geɗe ɗiɗi. A yiyii ɓeya ɗiɗo dariiɓe, yah lommbo hakkunde maɓɓe!

=>

Tampude haa ɓurta

Lowwol O => Lowwoluuji Ɗi

Rogere adannde ataaye

=>

Mutnude ina suppitina haa mo ɗum waɗaa e dow mum o ɗesa yoolaade

=>

Eggude wuro hoɗoya gese saanga liggey gese, ko wayi no jabbere, aawre walla coñal. So licgey oo gasii, joomum ɓitta kaakon mum kadi hoota wuro

=>

Hayde tawa ko doole e ñeeñal joomum kaɗi ɗum yoolaade

Luuma O => Luumaaji Ɗi

Jeere. Nokku ɗo suoodooɓe e yeeyooɓe ndentata ina ngostondira jawdi e kaake.

=>

Waasde taweede

=>

Baartude Waasde uurde

=>

Waɗde gasgel waɗira kuwtorgal bayngal no unugal nii kono taw heen bannge ina seeɓi. So jabbere waalo yontii, ko dewɗo e jabboowo o gollotoo ɗum, gaawoowo rewa caggal mum.

luwgol Nde => luwli Ɗi

Mbaydi gollal luwde ndi.

luwirgal Ngal => luwirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal luwde

luwirgal Ngal => luwirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal luwde

luwgol Nde => luwli Ɗi

Mbaydiiji gollal luwde ɗi.

luwoowo O => luwooɓe Ɓe

Oon gonɗo e luwde oo.

luwoowo O => luwooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e luwde ɓee.

luwɗo O => luwɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal luwdehaa ngayni ɓee.

luwɗo O => luwɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal luwde haa gayni oo.

=>

Lomto jeyal ɗimmokollitoowo ko aan mo kaaldat-mi o jeyi

=>

Jaggude liɗɗi tawa faddortoo liɗɗi ɗii ko koyɗe mum ɗe sari e pokopokolam ina ɓafa ina ƴeeŋta, dote joomum e caggal buhe e korle mum ina takki leydi. Nii liɗɗi garduɗi e ndiyam ɗii ina palaa baŋ yoo baŋnjaggee.

=>

Ƴettude keccum ( ko wayi no ɓakke) , fonnda ɗu, fawondira ɗum, haa mbele daroo, tiiɗa, waasa yande, so yoorii. Huɓeere ina mahee, mahiree ɓakke walla simoŋ.

=>

Lomto jeyal tataɓokollitoowo ko kaŋko mo kaaldat-mi o jeyi

=>

Lomto jeyal kollitoowo ko kaɓe njeyi

=>

Mbildi Ndi => Bilɗe Ɗe

Ko hunndi huɓeere. Pale ina cakkoo, mire ndewa heen ɓakke pawoo dow: mbildi huɓeere ɓakke arii.

=>

Woyde walla wullude no mbeewa ni walla no mbaalu ni.

=>

Tinirde junngo

Memtinaari Ndi => Memtinaa Ɗi

Ko kala ko yiyotoo, memotoo walla tinotoo

=>

Lomto jeyal kollitoowo ko enen njeyi

=>

Ɓaatde ɗemngal mum e huunde mbele anndude mbeleendi walla metteendi mum ɗo tolnii. Laaƴaade

=>

Waasde welde. Aan koy aɗa metti koy hannde, kala ko haalaa wonta bone! Mbele ko nano pinir-ɗaa? Wuro mon ɓuri wuro amen mettude, hay tus alaa wuro mon, wonaa jeere, wonaa suudu safrirdu, on ndemataa... Kooli ko ndii ñiiri metti, alaa suukara, alaa lamɗam.

Mi => Min, En

Lomto gadano.lomtotoo ko miin, gonɗo e gollude oo. Yeru: Mi yehii, mi yiɗii....

Miin => Enen

No kaaloowo wiyata so ina toɗɗoo hoore mum

Mi => Min

Keewal Lomto gadano daɓɓo denndinɗo So aɗa jaŋtoo ko mbaɗdu-ɗaa e woɗɓe tai mo kaaldataa oo alaa heen, kuwtorto-ɗaaa ko min. Yeru: Min njehii, aan a yahaani.

=>

No mbiyaton so oɗon toɗɗoo koye mon

=>

Tunwude. Takkude ko wayi no ɓakkere ni. Waasde selbude.

=>

Mooftude tawi ina wondi e suuɗde

=>

Lomto jeyal kollitoowo ko onon njeyi

=>

Sañde saayaande. Waɗtude saayaande jubbi

=>

Jalde tawa seerndaani toni mum. Mo weltii kala, so jalaaani haa hekkitii ne ina heewi moosde kam.

=>

Yahrude seese. Mo yiɗaa tineede, yiɗaa yahdu mum nanee heewi mooytaade.

=>

Ñaamde huɗo ɗo fuɗi ñiɓii ɗoo

=>

Yahde yaawndu tawa waɗtaani dogde

=>

Yawtinde huunde goddol mum feewde nder reedu.

=>

Taftal teeŋtinowal calogol, teeŋtinowal ko haaletee ko meeɗataa woodde

=>

Yanirde yeeso, arda reedu Neɗɗo e kullel fof ina murɓoo,

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina nodda ullundu

=>

Naatde nder ndiyam haa natta yiyeede

=>

Jippin'de lefol sudda hunnduko e hinere

=> ñaabe Ɗe

Bannge e wertonde nde goobu mum heeriingu fooynungu seerti e ko heddii ko, haa keerol mum laaɓi cer.

=>

Fooɗde tan ina waɗta e jey mum ko gasata.

=>

(Mballee en)

=>

Naamndaade yo hokke.

=>

Naatnude e nder reedu mum ko ina ittana ɗum heege

=>

Haalde konngol kollitowol joomum ina yiɗi anndude

Ñaande nde =>

Ñaaɗo-ñaaɗo iwoowongo e cammeeje, ina heewi addude ŋato-ŋato.

=>

Tuma ɓennuɗo ko ɓooyaani, hojomaaji seeɗa walla so ɓooyii haa ɓooyi jamɗe seeɗa

Naange Nge => Naangeeji Ɗi

Naange Naange ko koodal moolanaangal, hakkundewal e nder yuɓɓo tagopeeje ngo wonu-ɗen ngon e muuɗum, inneteengo kadi yuɓɓo naangeyankeewo maa sato naangeyankeewo. E finaa-tawaaji men kañum e haala men, en wiʼay naange fuɗay bimmbi (puɗal naange) yiiloo haa kiikiiɗe si muta (mutal naange) kono tippude e gannde kese ɗen, naange sottataa hay nii e ɗaa, ko tagopeeje ɗen, e maanaa leydi men ndin, woni e sottude tawa enen hiɗen sikka ko naage ngen. Jooni ko honɗum senndindiri hoodere e tagofeere? Hoodere ko ɓanndu asamaan-yankeeru wulndu jaw, ko kañum rokkata hoore mum ndaygu (lumière) e nguleeki. Tagofeere noon ko ɓanndu asamamaan-yankeeru ɓuuɓndu, niɓɓiɗndu, nokkooru ndaygu mum e hoodere ɓurnde ɓallaade ɗum. Jooni ndutto-ɗen to naange nge, wolla hoodere men ñalawma nde. Naange nge, ina woɗɗi leydi men ndi fotde teemdere e capanɗe joyi milyoŋ km (150 0000 km), palal mbeɗu magge ko 1392000 km. E nge doga taaraade jiriyiringal ngal (la galaxie) 72000 km/h (waktu gooto) so en mbaɗtii ɗum e ɗemngal farayse, mbiyen : le soleil tourne autour du centre galactique à la vitesse de 72000 km/h. Nguleeki magge to hakkunde mbuuɗu ngu ko : 15100000 °C (degré). Nguleeki to ceɓe magge ko: 5500 °C (degere). Geɗe shimiyankooje (chimique) gonɗe he naange ko: idraari, oksaari, heliyum e kemmbuuri (carbone). Naange nge; tagopeeje jeetayti (8) ina njiiloo taaraade ɗum, lewru ina yiiloo taaraade leydi, leydi ina yiiloo taaraade naange, naange ina yiiloo taaraade jiriyiringal, jiriyiriiɗe (galaxie) ina keewi; jiriyiringal fof ina moofti maa won hedde 300 milyaar hoodere, kala heen hoodere ko naange; hono no naange men nge nih. Ndeke en nganndii leydi men ndi wonani he winndere he so wonaa toɓɓel ndiyam e nder maayo geeƴ. Ummaade e tufnde wikipedia

=>

Sinkude, yooɗnude

=>

Ɓennude nder

=>

Seerndude goonga e fenaande tuugnaade e laawol keptinangol

=>

Mettude ngonka tawa yaawde yiɗde haɓeede waɗi ɗum

=>

(Mballee en)

=>

Jogaanaade ngartam

=>

(Mballee en)

=>

Haaweede

=>

Yuwaade mbele reentaade ñawu keptinaangu

=>

Pinngaade ngam hebanaade ñawu heɓtinaangu cooynaangu

=>

Fawondirde kooce

=>

Ardinde juuɗe e koyɗe hucca doole e huunde, waya no kaɓeteeɗo ni

=>

Luɓde ceede

=>

Tinde hito. Tinde hito faama ko tini ko.

=>

Teeɓtaade, jaggude, tamde huunde waasa ɓoccitaae

Ñaral ngal => Ñare Ɗe

(Mballee en)

=>

Ƴuufneede. Ko weli ina haalee e ma tan aɗa ɓeydoo ƴuufde.

Natal ngal => Nate ɗe

Hello ɗo ko yiyanoo bannge goɗɗo waanjitaa, haa geɗel kala heptinee heen

=>

Gaynude woodde. Maayde

=>

Ƴettude yahda heen.

=>

Fuɗɗaade tawa ñalawma woɗɗoyii

nawoowo o => nawooɓe ɓe

Oon gonɗo e nawde oo.

nawoowo o => nawooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e nawde ɓee.

Ñawu Ngu => Ñabbuuli Ɗi

Ko neɗɗo , kullel walla puɗol jammbitta haa haɗa ɗum cellal. Ñawu safrete, so ɗum alaa jaggat ɓanndu fof.

nawɗo o => nawɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal nawde haa ngayni ɓee.

nawɗo o => nawɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal nawde haa gayni oo.

Ñaƴol Ngol => Ñaƴi Ɗi

Ngootiri e mbaadiiji jubbi jombaajo

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe nnde, ina heewi joofaade ko murliɗi, diiñii, yeedi hono loonde, ɓannde...,

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe ndi, hono conndi,...,

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina yiɗi riwde nagge.

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe ndu, ina heewi joofaade huunde nde nder mum ɗesi humpude, hono suudu, henndu. duleendu..,

Neene O => Neene en Ɓe

Yummaa. Debbo jibinɗo ma oo noddirtee noon.Ombo jogii inde kono noddirtaa mo ko neene.

Ñeeño O => Ñeeñɓe ɓe

Neɗɗo baawɗo feewnude ko yooɗi

=>

Hollude yiɗaa huunde haa jaggira ɗum no ko luuɓi haa ɓurti ni.

=>

Dogde seese. Fettoyooɓe fukubal ina keewi adoraade ñekkude

=>

Tiimtaade ina firlitoo ngonka, golle

=>

Suppitinde huunde e yeeso yimɓe tawa hay gooto faamaani hol to ɗum yalti

=>

Nokkude ndeelam

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe al walla pamɗinaaɗe, hono gesal, bamngal, gelobal,

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe el walla pamɗinaaɗe, hono gesel, bamngel, gelobel,

Ngeraagu Ngu =>

FaayreKumpa mbele ko waɗaa koo, ina moƴƴi walla moƴƴaani, mbele maa bonnu walla alaa.

Ngeɗu Ngu =>

Feccere, Bannge e huunde nde njey-ɗaa woni geɗal maa

=>

Toɗɗorde ko heewi e inɗe joofirɗe gu, cu, hono cewngu, puccu, ...,

=>

Wuddude. Ŋakkude heelɗude.

=>

Nattude lewñude

=>

Faawde junngo dow tiinde ina faloroo caafe naange wonande kooynotooɗo. Joomum wona e sooynaade ko woɗɗi.

=>

Hoɗde ɗo gootel. Nattude eggude. Heddaade e nokku, natta hankadi yahde bannge goɗɗo

=>

Duumaade e nokku

Ñittere Nde => Ñitte Ɗe

Ñitte: ko ndeelam njaltojam e kine walla hinere, ina nefnii.

=>

Bonnitde

=>

Feŋde, Ñoƴƴude bannge ceeɓɗo o haa muta nder ɗo yiɗa

=>

Tiggude tawa wondaani e yuɓɓo

=>

(Mballee en)

=>

Eewnaede, Eeraade. Haalde innde neɗɗo walla kulle, walla geɗel gonngel mbele ngel waɗta hakkille e kaalɗo oo. Yero nooto yummaa nana noddu maa

=>

(Mballee en)

=>

Haalde e neɗɗo ko feewaani tawi tawaaka

=>

Fenndaade, firde haa waɗta luuɓde

=>

Heñaade

=>

Waɗde kofi wonande tekkere

=>

Nattude hattande haɓtaade, waɗde golle baawaaɗo

=>

Taftal kollowal no ko wonaa e dow mum ko, foti wayde

=>

Jaabaade ɗo noddaa. Holirde a nanii ko noddeɗaa ko haala ka kaal-ɗaa ka

=>

Renndinde tekke soora gaarawol baŋ yoo baŋ mbele waɗtude ɗum tekkere wootere

=>

Hofde ɓamta koyngal tuuba mum, junngo mum, ... ɓoornbateeri mum, hade tekke ɗe kaɗde ɗum gollaade.

=>

Hollitde ina seki

=>

Wonde dokkoowo seeɗa, wonde mo waawaa rokkude ko heewi

=>

Diccaade

=>

Hoftude ko waɗnoo kofi keewɗi

=>

Duñde duumoo e duñde nde tawa ko duñetee koo won ko haɗi ɗum ɓosde faya to duñetee to.

=>

Mooraade ɓurɗi weeɓde

=>

(Mballee en)

=>

Hocindaade kewkewe too e gaa tawa ina wondi e nguyka seeɗa.

=>

Teende lekkon tokoson

=>

Eɗen njiɗi anndude ndee ɓetirde no foti?

=> Kamɓe

Lomto teelal Tataɓo Yeru: O arii, o yahat, o naw...

=>

A => On

Keewal Lomto ɗimmo. So aɗa jaŋtoo ko ɗo kaaldataa ɓee mbaɗi, kuwtorto-ɗaa ko On. Yeru: On ngarii?

=>

Ceekirgal baɗdeteengal e baɗal, hollita baɗo oo kam e goɗɗo nana ngolla gootal e tuma gooto, mo wooni kala nana golla ngal feewde e goɗɗo o.

=>

No mbiyat-mi so mbeɗe toɗɗoo on

=>

Asde mbele ittude nder leydi kaaƴe baɗɗe ko naftortee, ko wayi no kaŋŋe, kaalis, jamɗe, ekn..

=>

Woytaade muuseeki gaañannde

=>

KaŋkoLomto neɗɗo kaaldeteeɗo o

=>

Hofde. Waasde fortude

oorannde nde => gooranɗe ɗe

Gollal oorde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni oorannde

=>

Fijirde lummbogol. Sukaaɓe ndenta, mo woni kala adda leggel, gooto werloo ɗum wona e yahdude e waraango, ɓe lummboo gooto kala artira leggal mum

gooroowo o => oorooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e oorde ɓee.

goorɗo o => oorɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal oorde haa ngayni ɓee.

=>

Heedde hakkunde mum e ko reentotoo ko

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina nodda mbaalu.

=>

fenndannde => penndanɗe Ɗe

Keewal fenndannde

penndoowo O => fenndooɓe Ɓe

Oon gonɗo e fenndude oo.

pennduɗo O => fennduɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal fenndude haa gayni oo.

Peral Ngal => Pere Ɗe

Gollal periiɗo. Werlaa yande ɗum e yimɓe, gaaña ɗumen walla wara ɗumen, ko peral. Buɓɓondiral, galñondiral, pelmondiral

fettannde => pettanɗe Ɗe

Keewal fettannde

pettirgal Ngal => pettirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal fettude

pettirgal Ngal => pettirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal fettude

pettoowo O => fettooɓe Ɓe

Oon gonɗo e fettude oo.

pettugol Nde => pettuli Ɗi

Mbaydi gollal fettude ndi.

pettuɗo O => fettuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal fettude haa gayni oo.

piyal ngal => piye ɗe

Gollal fiyde ngal.

fiyannde nde => piyanɗe ɗe

Keewal fiyannde

piyal ngal => piye ɗe

Keewal piyal

piygol ngol => piyli ɗi

Mbaydi gollal fiyde ndi.

piyirgal ngal => piyirɗe ɗe

Kuwtorgal piyoowo

piyirgal ngal => piyirɗe ɗe

Kuwtorde fiyooɓe

piygol ngol => piyli ɗi

Mbaydiiji gollal fiyde ɗi.

piyoowo o => fiyooɓe ɓe

Oon gonɗo e fiyde oo.

piyɗo o => fiyɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal fiyde haa gayni oo.

fodannde => podanɗe Ɗe

Keewal fodannde

podoowo O => fodooɓe Ɓe

Oon gonɗo e fodde oo.

podoowo O => fodooɓe Ɓe

Oon gonɗo e fodde oo.

podɗo O => fodɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal fodde haa gayni oo.

Poofirgal Ngal => Poofirɗe Ɗe

Maandel toɓɓugel kollowel taroowo so yettiima ɗoon, daroto seeɗa, waasa joofde.

Pullo o => Fulɓe Ɓe

Yimɓe wuurɓe worgo Sahara, nder reedu Afrik, gila hirnaange haa fuɗnaage. Fulɓe ina keewi nehde jawdi haa teeŋti nagge.

=>

Tuufaade kulle mbele ɗumen ñaamde

=>

Dirtude tawa koyɗe mum ceeraani e leydi

=>

Toppitaade huunde haa hisa. Reende boobo hade gaañde hoore mum.

=>

Rewde laawol wonande peewnugol mum, ndefu mum, gollugol mum

=>

Waɗde goomu, waɗde moɓɓulel; Yeru: Fedde amen ndee fof renndii ɗoo hannde. Gooto waasde jeyde, jeyde e kuuɓal.

=>

Arde caggal gardiiɗo

=>

Terde, Rewde e huunde (ina doga) ngam heɓtaade ɗum

=>

Duñde huunde yoo woɗɗito Riwde bonnooɓe, riwde mbeewa naatba nder faawru,

=>

Yaltinirde kuwtol henndu; henndu ina heewi luuɓde

diiɗoowo O => riiɗooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e riiɗde ɓee.

diiɗɗo O => riiɗɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal riiɗdehaa ngayni ɓee.

=>

Fawde donngal e keeci daabaa. So huɗo hesaama heetwi ko tireede hade rimndeede e keeci mbabba ngam nawtude wuro.

=>

Moɗde tawa ƴakkaani

=>

Weeɗde yo beeɗeteeɗo waɗtu jey mum

=>

Ƴettude huunde fawa e dow hoore neɗɗo. Wallude neɗɗo fawde huunde e dow hoore mum. Ƴoogɓe walla teenɓe ina keewi roondondirde lehe walla bahe.

doondoowo o => roondooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e roondde ɓee.

doondɗo o => roondɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal roondde haa ngayni ɓee.

=>

Tellinde donngal mum. Fawtude ko fawinoo e dow hoore mum

=>

Yuppude ndefu e lahal

=>

Samminde ndeelam, walla geɗe keltaaɗe haa mbayi no ceŋle, walla no conndi nii.

=>

Heddaade e nokku, ndunngu ngu fof

Saani O => Saaniiji Ɗi

Rogere ɗimmere ataaye

Sabbundu Ndu => Cabbuli Ɗi

Dental kuɗon e lekkon ɗo ndiwri (ɓuri heewde noon ko colli) renndini haa wayi no suudu nii, ngam ɓoccinde ɗoon e nehde ɗoon ɓikkon mum

=>

Waɗde haa ñawu egga cellal lomtoo

saggannde nde => cagganɗe ɗe

Gollal saggude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni saggannde

caggoowo o => saggooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e saggude ɓee.

=>

Loggaade, yowaade roŋka saamde, guusde ronŋka ɓennude, faleede. Roŋkude ɓennude

cagguɗo o => sagguɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal saggude haa ngayni ɓee.

=>

Waasde jaɓde. Ŋakkude yahdude e ko haalaa ko.

=>

Seerndude gabbe e sammeere mumen

=>

Werlaade bang yoo bang

=>

Heedde sara. Ɓallaade

seekannde nde => ceekanɗe ɗe

Gollal seekde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni seekannde

=>

Seelde juutngol, waɗta ɗum geɗe ɗiɗi juutɗe kono cewɗe

ceekoowo o => seekooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e seekde ɓee.

ceekɗo o => seekɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal seekde haa ngayni ɓee.

=>

ko heewaani

=>

Mettinde, waasde weltaade

cekoowo o => sekooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e sekde ɓee.

cekɗo o => sekɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal sekde haa ngayni ɓee.

=>

Woppude laawol

=>

Waasde ñawde. Haarde cellal: waasde wondude e hay ñaw ngootu. Sellude kes: sellude no feewi.

celoowo o => selooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e selde ɓee.

celɗo o => selɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal selde haa ngayni ɓee.

=>

Lawƴude koyɗe mum

=>

Loggude haa ko loggi ko nawora ko loggaa ko,

=>

Fenndude

=>

Juurtude ndeelam Yuppirde ndeelam seese

silannde nde => cilanɗe ɗe

Gollal silde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni silannde

=>

Feecde, siirtude, waɗtude ceelti ceelti

ciloowo o => silooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e silde ɓee.

cilɗo o => silɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal silde haa ngayni ɓee.

=>

Seŋde huunde e goɗɗum

=>

So Taftal ballowal haalde, ko waɗi ko, so wanaa ɗum waɗnoo noon

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina yiɗi riwde ullundu.

=>

Lawƴirde ko ñaaɗi, heefa tuundi..

=>

Renndinde ndammiri riwa ɗum

=>

Seknoraade.

cokiiɗo o => sokiiɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e sokaade ɓee.

=>

Seerndude gawri e butaali

cokotooɗo o => sokotooɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal sokaade haa ngayni ɓee.

solannde => colanɗe Ɗe

Gollal solde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni solannde

=>

Seŋtude ko ñiɓinoo, ina darii haa tiiɗi

coloowo O => solooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e solde ɓee.

colɗo O => solɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal soldehaa ngayni ɓee.

=>

Tottude ceede lomtina ɗoon kaake

=>

Sirƴirde terɗe mum jahrirɗe ladde ndeelam ɗam ɓanndu natti hatojinde.

=>

Lawƴude juuɗe mum

=>

Jooɗtaade e teppe mum tawa koppi ina kofii memaani leydi.

=>

Fiyde ko waawi lomtaade jammbere e dow ko waawi lomtaade leggal.

=>

Rewde les palal

=>

Waɗde gawri e wowru, waɗa heen nbdiyam, una haa saaño koo yalta.

=>

Waasde serwude, Heewde no feewi tawa yaajiraaka

=>

Lawƴude yeeso mum

summbannde => cummbanɗe Ɗe

Gollal summbude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni summbannde

cummboowo O => summbooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e summbude ɓee.

=>

Hollitde doole mum, so ina hucci e sippiro

=>

Hollitde doole mum, so ina hucci e sippiro

=>

Huccande ko tiiɗi

cummbuɗo O => summbuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal summbudehaa ngayni ɓee.

=>

Yaltinde hoore mum dow caggal nde joomum mutnoo.

suyannde nde => cuyanɗe ɗe

Gollal suyde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni suyannde

=>

Deeɓtude. Tiiɗndi, wontude ɗum ko saayi

cuyoowo o => suyooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e suyde ɓee.

cuyɗo o => suyɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal suyde haa ngayni ɓee.

Taarodde Nde => Taaroɗɗe Ɗe

Cuurel keedtinangel e ɗo yahatee ladde, ɗo soofetee walla huwetee

=>

Reegde tawa welaaka haa yana walla ɗesa yande

=>

Ɓoodde, haa kala ko yowitii heen, reegat

tafannde nde => tafanɗe ɗe

Gollal tafde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni tafannde

tafannde nde => tafanɗe ɗe

Keewal tafannde

=>

Huwtoraade ñeeñal feewna huunde tiiɗnde Yeru: Feenude jawo = ...... jawo

tafgol ngol => tafli ɗi

Mbaydi gollal tafde ndi.

tafirgal ngal => tafirɗe ɗe

Kuwtorgal tafoowo

tafirgal ngal => tafirɗe ɗe

Kuwtorde tafooɓe

tafoowo o => tafooɓe ɓe

Oon gonɗo e tafde oo.

tafoowo o => tafooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e tafde ɓee.

tafɗo o => tafɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal tafde haa ngayni ɓee.

tafɗo o => tafɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal tafde haa gayni oo.

=>

Renndinde ko wertinoo. Taggude leeso: tallude leeso e dow mum mbele ittude ɗum ɗoon Limtude maayɓe e suniiɓe heen: Rajo Muritani ko Aamadu Tijjaani Baal taggatnoo hade hare nde waɗde e leydi ndi.

takkal ngal => takke ɗe

Gollal takkude ngal.

takkal ngal => takke ɗe

Keewal takkal

takkoowo o => takkooɓe ɓe

Oon gonɗo e takkude oo.

takkoowo o => takkooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e takkude ɓee.

=>

Sinndude, loggude, Memnude geɗe haa ɗe cinndondira

takkugol ngol => takkuli ɗi

Mbaydi gollal takkude ndi.

takkuɗo o => takkuɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal takkude haa ngayni ɓee.

takkuɗo o => takkuɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal takkude haa gayni oo.

=>

Taftal kollowal ko ranwi haa ɓurti

=>

Ɓosirde lelnde tawa ko banne yahri. Bannge ñaamo, reedu, bannge nano, keeci walla bannge nano, keeci, Bannge ñaamo, reedu.

tallere nde => talle ɗe

Keewal tallere

tallere nde => talle ɗe

Sifaa gollal tallaade.

talliiɗo o => talliiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal tallaade waɗaa e dow mumen ɓee.

talliiɗo o => talliiɓe ɓe

Oon mo gollal tallaade waɗaa e dow mum oo.

tallorgal ngal => tallorɗe ɗe

Kuwtorgal tallotooɗo

tallorgal ngal => tallorɗe ɗe

Kuwtorɗe tallotooɓe

tallotooɗo o => tallotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e tallaade ɓee.

tallotooɗo o => tallotooɓe ɓe

Oon gonɗo e tallaade oo.

=>

Artirde peɗeeli e dow newre haa cegeneeji ɓittoo heen. Goɓɓondirooɓe ( waɗooɓe bokse) tamat goɓɓe mbele piggal ngal ɓura muusde. Ñaamiroowo juungo heewi ko tamde lonngere

=>

Waɗde huunde e junngo mum artira heen peɗeeli mum, ɓitta. Yeru: Neɗɗo so ina ñaamra junngo tamat, lonngere ko ma tamee nde waɗee e hunuko

=>

Waɗtude geɗe ɗiɗi ko wonnoo geɗel gootel baggel walla jaafngel

=>

Ummaade fonngo faya fonngo woɗngo, ina wona laawol, maayo, dingiral.

=>

Mettude umminde sabu diiñaade. Wayde no ko ko ɗakkii e leydi ni

=>

Heɓirde doole ko goɗɗo joginoo

teetoowo O => teetooɓe Ɓe

Oon gonɗo e teetde oo.

teetoowo O => teetooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e teetde ɓee.

teetɗo O => teetɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal teetdehaa ngayni ɓee.

teetɗo O => teetɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal teetde haa gayni oo.

Teewu ngu => Tebbuuli ɗi

Dental cañu ɓanndu. Ko woni hakkunde nguru e ƴiyal wonande ɓanndu neɗɗo walla kulle goɗɗe

=>

Nanngude haa tiiɗa saloo woppude

=>

Heewde ɓanndu tawi ina tiiɗi

=>

Werlaade ina jagga, ina werloo ina jagga

=>

Konngol teeŋtinowol kaaldeteeɗo ina yahdi e ko kaaloowo o haalata ko.

=>

Renndinde ina tiɗɗa, ñookde

=>

Jooɗtoraade

Timmoode Nde => Timmooɗe Ɗe

Wowlaandu walla denatal gowlaali timminoowal konngol. Baɗo + baɗal + timmoode. Yeru: Mi yahii Nakaaru. Ndakaaru timmini konngol ngol.

=>

Waasde ŋakkude hay batte. Taweede ɗoon kañum e terɗe mum fof. Arde ardude

=>

Humpitaade kewkewe. Anndude ko memi ɓanndu mum

tingol ngol => tinli ɗi

Mbaydi gollal tinde ndi.

tinoowo o => tinooɓe ɓe

Oon gonɗo e tinde oo.

tinoowo o => tinooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e tinde ɓee.

tinɗo o => tinɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal tinde haa ngayni ɓee.

tinɗo o => tinɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal tinde haa gayni oo.

=>

Haɓɓude donngal mum haa feewa mbele so rimndaa waasa yuubitaade haa jaaƴoyoo.

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina riiwa mbaalu.

=>

Jokkondirde, renndinde ceɓe ɗiɗi ɗi geɗe ɗiɗi ngam ɓeydaade juutde

Tolno O => Tolnooji Ɗi

Nokku ɗo yahretee ɗoo. Won nokkuuji ndiwaama, keddiɗi ɗii njettaaka taw. Ɓiyam ina yahra e tolno 3 hannde, so o diwii ɗoon tan ko ma o janngoya wuro wonngo.

=>

Haɓɓude koyɗe jawdi mbele ina haɗa ɗum ɓoccitaade. Koyɗe yeeso ɗe keewi haɓɓeede

=>

Nokku ɓurɗo taariindi ɓadiindi woɗɗude. Wonaa ɗoo fof, ko too.

=>

Weeɗde, yettinirde junngo

Toɓɓugol Ngol => Toɓɓuli Ɗi

Maande baɗateeɗe nder e ɓaawo kongol ngam anndude no ngol janngirtee haa faamnoo.

=>

Feewnude nnjaram, heewi wonde ko njaram beetewe

=>

Ƴukkude; wuurde ɓanndu neɗɗo goɗɗo

=>

Aawtaade. Aawtaade daƴƴe.

=>

Hommbude, marɓude, hippude Falde huunde e damal haa ngal waya no nattungal ni

=>

Daraade tawa joomum ko ko jooɗinoo walla.lelinoo, jooɗaadd tawa joomum ko ko lelinoo

gummiiɗo o => ummiiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal ummaade waɗaa e dow mumen ɓee.

gummotooɗo o => ummotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e ummaade ɓee.

=>

Waɗde gawri, cammeeje walla butaali, ekn... e wowru ina fiya nder heen unugal

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina yiɗi pucci ngu waɗɗii ngu yo yah walla yo ɓur yaawde.

=>

Waasde luuɓde

=>

Wonde e nokku haa jamma ɓenna, subaka ara

=>

Yiilaade kulle ɗe wari ngam ñaamde

=>

Ŋakkude jogogal

=>

Jogaade hattan. Ɓurde doole

=>

Liggude e walabo mum

Waktu O => Waktuuji Ɗi

Tuma pillotooɗo laabi 24, ñalawma haa banndum arta. Nii jooni haa nii janngo ko waktuuji 24. Waktu ina waɗi hojomaaji 60, leƴƴanɗe 3600. Neɗɗo mo heñaaki daagaaki, ina waawi yaɓɓude heen taaɓe 4500. To diwaan Fuuta Tooro too, hakkunde futuro e geeƴe abbotoo ko e waktu gooto.

=>

Heɓɓitinaade

=>

Ittude fittaandu. Nattinde wuurde. Gollal gittowal nguurndam feewna maayde

Wasaango Ngo => Basaale Ɗe

Puɗgol ko aawaa haa yalti faandu

=>

Siforaade, nanndude

=>

Hokkude mbaydi ngonndi. Yeru: '' Jaɓɓal ƴettu-ɗaa jooni ngal, waylu ɗum, so aɗa yiɗi ko moƴƴi maa.'' => Ƴettu jaɓɓal gonngal!

=>

Gollude. Feewnude, haljude

=>

Saggude ina ndaara saamde

=>

Wonde subaka

=>

Ɓooyde dow, caggal diwal.

=>

Ubbude gabbe gaawaaɗe ɗe

=>

Ƴeeraade seerta e ko joginoo e junngo mum ngam yettinde ɗum ɗo junngo ɓolo ɓollollo waawaa yettaade.

=>

Lartude, Wertude junngo: weeɗde junngo ina ñaagoo Wertude leeso: lartude leeso mbele yimɓe njooɗoo heen

=>

Ɓeydande coodɗo

=>

Yahdude e henndu

=>

Dillinde mbeɗu haa adda henndu.

=>

Diidde e ɗerewol walla e nokku goɗɗo, ko neɗɗo goɗɗo waawi janngude, waawi firde

=>

Leppinde huunde walla nokku seeɗa

=>

Laataade

=>

Ɓorde haako

=>

Selde, waasde fottude e mo tiindii o

=>

Nattude nanngude.

Wordoonde nde => Bordooɗe ɗe

Geɗel e kuwdi mbaalu walla mbeewa

=>

Lomtinde, Ƴettude geɗel , waylondira ɗum e gonngel

=>

Haalde

=>

Duɓɓitde Udditde cuurel mbele heɓde ko mooftaa toon ko

=>

Moomaade. Naalde e ɓanndu mum nebam.

=>

Ƴettude jananum wiya walla waɗa ɗum jey mum

=>

Salaade ko kañum haalnoo

=>

Tintinde maayde

Wullo ngo => Gulle ɗe

Gasgel luugal walla jabbeere, padngel aaweede walla gaawangel.

=>

Haalde doole.

=>

Ƴuraade walla hippaade walla kadi wayde no dicctotooɗo ni, haa waya no joomum yiɗi hollude ko dote mum nii.

=>

Lawƴude tekke walla ko wayi no tekke nii.

=>

Waɗde e nder hunuko mum woppa ɗoon, moɗaani, wukkitaani

=>

Wondude e fiɗtaandu mum. Waasde maayde. Kulle ladde, kulle wuro, puɗi, ɓinɗe,... ɗum fof ina wuura. Kala.ko wuuri noon, maa meeɗ nde maayi

=>

Wuttirde seese, haa yaltina hito ngo taƴondiraani, tawi ɗum wonaa haala.

=>

Mooƴirde nder haa wonta conndi, so dillii tan fusa

=>

Saamdinde hakke mum

=>

Gasnude law. Waasde leelde

=>

Yaɓɓude ina yaɓɓita ngam ɓosde.ummaade nokkude faya nokku goɗɗe tawa ko koyɗe mum tan huutorii.

Yahdu ndu => Jahnuli ɗii

Yaɓɓude gootal suuta nawa gonngal ngal yeeso yaɓɓa, ngam ɓosde

=>

Yahde kono ko yahrude jamjam tawi alaa kadi to hucci alaa e sago, alaa to fayi. Ine wiyee diwkinaade, walla softin'de koyɗe mum

jahoowo o => yahooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e yahde ɓee.

jahɗo o => yahɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal yahde haa ngayni ɓee.

=>

Ummaade nder faya boowal

=>

Ummaade ɗo toowi, fukkoo ɗo ɓuri ɗoon lesɗude.Deŋkaade, saamde, fukkaade e leydi, murɓaade

=>

Saamde, Ummaade dow hucca to ɓuri lesɗude e waawnere Yeru: Ɓalal ngal yanii. So cippirteeɗo liɓaama, wiyetee ko yanii

janoowo O => yanooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e yande ɓee.

janɗo O => yanɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal yandehaa ngayni ɓee.

=>

Moɗde gooɓe deggondirɗe

=>

Moɗde ndeelam. So kullel ɗomɗii yarata ko ndiyam. So kullal nawaama maayo walla weendu ngam yarde wiyetee yarnoyaama. Soccude cuɗaari hono kaŋŋe walla kaalis haa ɓeydoo jalbude.

=>

Jaɓirde ɓernde mum

=>

Famɗinde. Waasde heptinde teddeendi

=>

Fawde heen teppere mum

=>

Saloraade konngol

=>

Jooɗaade walla daraade walla nii lelaade waasa waɗde hay batte Deeƴde,

=>

Haalde e dental, Ittude deƴƴere batu

=>

Tottude kaake lomtina ɗoon ceede

=>

Arde e nokku.

jettiiɗo o => yettiiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal yettaade waɗaa e dow mumen ɓee.

jettotooɗo o => yettotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e yettaade ɓee.

=>

Ƴeewde ko majjiri ɗum

jiiliiɗo o => yiiliiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal yiilaade waɗaa e dow mumen ɓee.

jiilotooɗo o => yiilotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e yiilaade ɓee.

=>

Yahde salminoyde koreeji mum.

=>

Heptinde ko ƴeewata ko

=>

Mutde roŋka suppitaade, roŋka foofde debbora

jooliiɗo o => yooliiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal yoolaade waɗaa e dow mumen ɓee.

joolotooɗo o => yoolotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e yoolaade ɓee.

=>

Nattude leppude

=>

Reegde e ɓanndu saama, wonande comcom bayngol no tuuba nii

=>

Waɗde wuddere

=>

Foofde foofaango mawngo tawa ko ko ŋaaɓi hunuko haa jaaji tawa wonaa e belanteeje joom mum, ko ɓanndu tan saabii ɗum

=>

Heefde ɓanndu hay so tawii wonaa ŋaañaade saabii ɗum

=>

Fooɗde koyngal jananal ngam liɓde joom mum.

=>

Ñaamde kaaɗdi dennde

=>

Ŋaacde ɓanndu mum mbele ittude ŋatoŋato

=>

Yahde e dow ɓanndu wonande ko wayi no ñuuƴi en, mettelli en...

=>

Udditde haa yaaja.

=>

Ummaade les faya dow tawa ina yaha.

=>

(Mballee en)

=>

(Mballee en)

=>

(Mballee en)

=>

Ajjaade, wellitoo wondude e ɓurteende

=>

Waasde, Waasde timmude

=>

Ŋakkude bannge e ɓanndu (huunde). Waasde timmude.

=>

Wellitaade, udditoo wondude e ɓurteende, heddooroo noon ko juuti

=>

Baawɗo golle mum

=>

Fiyirde seese ɗo fotnoo e waawnoo waɗirde doole

=>

Ŋatde huunde ngam ñaamde ɗum

=>

Soppirde ñiiƴe mum

=>

(Mballee en)

=>

Fayde e jibinde ko leelaani

=>

Artirde ñiiƴe mum e huunde ngam gaañde walla taƴde

Ŋatiwere Nde => Ŋatiwe Ɗe

Ngonka debbo cowiiɗo walla kullel dewel cowingel so ɓiɗɗo arii e yaltude

=>

(Mballee en)

=>

Ŋabbude ina lada.

=>

Ŋabbirde juuɗe e koyɗe fof

=>

Yaltinde hito kelal tawa yiyaaka ɗo heli ɗo

=>

(Mballee en)

=>

Hooltoraade ñiiƴe

=>

Hooltoraade ñiiƴe

=>

Ñaamtaade wonande ñiiƴe

=>

Teeŋde. Yeru: ngol duhol koy ina ŋeeri, aɗa darna ƴiiƴam ma tan!

=>

Nokkude ceɗta haa waya no joom mum wonaa e hunuko mum fayni ni.

=>

Woyde no ullundu ni.

=>

Hooltoraade ñiiƴe

=>

Wonde baawɗo teskaade

=>

Siŋkude. Feewnude haa yooɗa.

=>

Taƴde baramlefi waɗa ceelton. Ko haako heewi ŋerƴeede so neɗɗo ina yiɗi defde lacciri haako walla saka-saka...

=>

Taftal kollitowal ko tiiɗi haa ɓurti,

=>

Ɗaanaade koyngol seeɗa

=>

Tiggaade jaangol

=>

Ŋappude ceɗta teew keddiingu e ƴoyal ngu

=>

(Mballee en)

=>

Woyde faabru ni

=>

Ɓiiñde walla waɗde (waɗira gite walla hunuko) gaatuleeje ina seknoroo

=>

Ɓiiñde walla waɗde (waɗira gite walla hunuko) gaatuleeje ina seknoroo

=>

Wonde wudere nde timmaani

Ŋoral Ngal => Ŋore Ɗe

Fonngo

=>

Yiɗde ɗaanaade

=>

Ñaamirde seeɗa seeɗa ina wayi no cikotooɗo ni, wonande liingu. Yeru: Hol to saƴƴu, ɗii liɗɗi ngoni tan ko e ŋoɓaade

=>

Janngude Quraana e ko yahdata e mum haa seedanee waawii (tuugnaade e Goomu Fulo e wiɗto)

Ɓafal ngal => Ɓafe ɗe

Gollal Ɓafde ngal.

Ɓafannde nde => Ɓafanɗe ɗe

Gollal Ɓafde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓafannde

Ɓafannde nde => Ɓafanɗe ɗe

Keewal Ɓafannde

=>

Dirtude haa nannda e jiɗɗo yahde nii tawa dote mum ceeraani e leydi.

Ɓafal ngal => Ɓafe ɗe

Keewal Ɓafal

Ɓafoowo o => Ɓafooɓe ɓe

Oon gonɗo e Ɓafde oo.

Ɓafoowo o => Ɓafooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e Ɓafde ɓee.

Ɓafɗo o => Ɓafɓe ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ɓafde haa ngayni ɓee.

Ɓafɗo o => Ɓafɓe ɓe

Oon baɗɗo gollal Ɓafde haa gayni oo.

=>

Arde haa faandoo. Ndaarde yettaade

=>

Feewnude huunde yo won ɗoon hade ko seɓori ɗum dañeede. Maslude

O, ɗum, kala fedde innde wonnde e teelal => Ɓe

Keewal lomto tataɓo. Ɓe kaalataa ɓee, lomto mum en ko ɓe. Yeru: Ɓe mahii, mi rokkii ɓe....

=>

Yawtude. Taƴtude nokku. Yettaade bannge keedɗo yeeso o.

=>

Yiilaade tolno, Fonndude

=>

Ɓiiñ/de. Helde gite, ŋooɓde, ɓaaƴirde gite.

Ɓilannde => Ɓilanɗe Ɗe

Gollal Ɓilde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓilannde

Ɓilannde => Ɓilanɗe Ɗe

Keewal Ɓilannde

=>

Loggude Mbiruuji ina ɓilondira, ɓilondira koyɗe. So neɗɗo roŋkii yaltude e nokku, ina wiyee ko ko ɓilii toon

Ɓilgol Nde => Ɓilli Ɗi

Mbaydi gollal Ɓilde ndi.

Ɓilirgal Ngal => Ɓilirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal Ɓilde

Ɓilirgal Ngal => Ɓilirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal Ɓilde

Ɓiloowo O => Ɓilooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ɓilde oo.

Ɓiloowo O => Ɓilooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ɓilde ɓee.

Ɓilɗo O => Ɓilɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ɓildehaa ngayni ɓee.

Ɓilɗo O => Ɓilɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ɓilde haa gayni oo.

Ɓirannde => Ɓiranɗe Ɗe

Gollal Ɓirde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓirannde

Ɓirannde => Ɓiranɗe Ɗe

Keewal Ɓirannde

=>

Siiɓtaade, fooɗde ndeelam haa yalta e huunde waynde no enndu nii.

Ɓirgol Nde => Ɓirli Ɗi

Mbaydi gollal Ɓirde ndi.

Ɓirirgal Ngal => Ɓirirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal Ɓirde

Ɓirirgal Ngal => Ɓirirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal Ɓirde

Ɓiroowo O => Ɓirooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ɓirde oo.

Ɓiroowo O => Ɓirooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ɓirde ɓee.

Ɓirɗo O => Ɓirɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ɓirdehaa ngayni ɓee.

=>

Ɓitt/u/de. Waɗde huunde haa faaɗa. Geɗe ina ɓeydee ñookeede e nokku tan, nokku oo ina ɓeydoo ɓittude.

Ɓiɗɗo O => Ɓiɓɓe Ɓe

Jibinannde, cukalel. Yeru: Oo ko ɓiɗɗ'am, oo ko ɓiyam, miin jibini ɗum

Ɓoftannde => Ɓoftanɗe Ɗe

Gollal Ɓoftude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓoftannde

Ɓoftannde => Ɓoftanɗe Ɗe

Keewal Ɓoftannde

Ɓoftirgal Ngal => Ɓoftirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal Ɓoftude

Ɓoftirgal Ngal => Ɓoftirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal Ɓoftude

Ɓoftoowo O => Ɓoftooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ɓoftude oo.

Ɓoftoowo O => Ɓoftooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ɓoftude ɓee.

=>

Renndinde hocca ko sarinoo.

Ɓoftugol Nde => Ɓoftuli Ɗi

Mbaydi gollal Ɓoftude ndi.

Ɓoftugol Nde => Ɓoftuli Ɗi

Mbaydiiji gollal Ɓoftude ɗi.

Ɓoftuɗo O => Ɓoftuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ɓoftudehaa ngayni ɓee.

Ɓoftuɗo O => Ɓoftuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ɓoftude haa gayni oo.

=>

Ɓoor/t/aa/de Ittude ko waɗtinoo ko wayi no comci nii Ina wiyee ɓooraade

=>

Ñoƴƴande muuaaɗo ɓanndu mum

=>

Jogaade dumunna juutɗo.

=>

Ɓorw/u/de. Laalɗude. So woodii ko moddi e nokku walla huunde haa ɓoodi, oon nokku walla ndeen huunde ɓorwii. So tawii ko leydi noon, wiyatee ko ina taati; so a yaɓɓii heen keew-ɗaa ko taataade njanaa. So a yanirii caggal (ɓaawo) wiyee a ardii diŋki-dotel.

=>

Dirtude

=>

Ñoƴƴude e dow ko nanndi e wuddu, dow nokku mo yaajaani

=>

Lootde ɓanndu mum

Ɓuftirgal Ngal => Ɓuftirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal Ɓuftude

Ɓuftirgal Ngal => Ɓuftirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal Ɓuftude

Ɓuftoowo O => Ɓuftooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ɓuftude oo.

Ɓuftoowo O => Ɓuftooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ɓuftude ɓee.

=>

Lootde neɗɗo

Ɓuftugol Nde => Ɓuftuli Ɗi

Mbaydi gollal Ɓuftude ndi.

Ɓuftugol Nde => Ɓuftuli Ɗi

Mbaydiiji gollal Ɓuftude ɗi.

Ɓuftuɗo O => Ɓuftuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ɓuftudehaa ngayni ɓee.

Ɓuftuɗo O => Ɓuftuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ɓuftude haa gayni oo.

=>

Ittude ko wayi no ɗacce nii e ɗo ɗakkinoo e lekki ɗoo

=>

Ɓuut/ee/de Ñaamde haa ɓurtina, haa reedu dogooru heɓtoo ɗum heen. Ñande juulde taaske, liiduɓe ɓee e seereraaɓe ɓee ina keewi ɓuuteede.

Ɗaalde Nde => Ɗaale Ɗe

Ɓuutannde e dow ɓanndu. Ñaalde. Ñawannde ɓuutnde

=>

Wayde no kaangaaɗo ni, ta wa,fiyataa, gaañataa, jaggirooɓe ɗaayaani ɓee njalkintoo ɗum.

=>

Woppude Nattude nanngude Nattude waɗde ko woownoo waɗde

=>

Ƴettude geɗe ɗiɗi renndinira ɗumen wertooji mumen haa ɗi ngonta geɗel gootel. Yeru: Ɗakku natal ngal e ɓalal ngal!, hade maggal saamde.

=>

Ɓittude daande haa ko joomum ɗeɗɗi ko roŋka foofde. Ɗeɗɗere, so juutii tan warat.

=>

Maandel nokku ɓadiiɗo, Taariindi ɓadiindi,

=>

Maandel kollowel nokku ɓalliiɗo ɗo kolloowo o woni ɗoo. Ɗo = ina takkii kam Ɗa = ina takkaaki kam kono woɗɗaani To = ina woɗɗi seeɗa Tooyene = ina woɗɗi haa ɓurti, wonaa ɗoo fof

=>

Yiɗde yarde

=>

Taariindi ma,ndi woɗɗaani mi, aan mo kaaldat-mi oo, Ɗo ngon-ɗaa ɗo,

=>

Wowlaandu neɗɗo innata so ina ina yenna goɗɗo baɗɗo ko hersinii e mum.

=>

(Mballee en)

=>

Rewde nokku goɗɗo hade artude e laawol mum

=>

Yahrude koyɗe mum e dow sala.

=>

Wowlaandu mawɓe kuwtortoo so ina njiɗi hulɓinde cukalel, tawa noon ko fijirde tan.

=>

Tiiɗde. Waasde ɗaatde

Ƴakkirgal Ngal => Ƴakkirɗe Ɗe

Kuwtorgal gollal Ƴakkude

Ƴakkirgal Ngal => Ƴakkirɗe Ɗe

Kuwtorde gollal Ƴakkude

Ƴakkoowo O => Ƴakkooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ƴakkude oo.

Ƴakkoowo O => Ƴakkooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ƴakkude ɓee.

=>

Moññirde ñaamde ñiiƴe e nder hunuko mum, mbele waade ɗum moɗde, walla mozde mbeleendi ngonndi heen ndii.

Ƴakkuɗo O => Ƴakkuɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ƴakkudehaa ngayni ɓee.

Ƴakkuɗo O => Ƴakkuɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ƴakkude haa gayni oo.

=>

Yiilaade heɗde

Ƴamoowo O => Ƴamooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ƴamde oo.

Ƴamoowo O => Ƴamooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ƴamde ɓee.

Ƴamɗo O => Ƴamɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ƴamdehaa ngayni ɓee.

Ƴamɗo O => Ƴamɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ƴamde haa gayni oo.

=>

Naskeede

=>

Yaltude dingiral

=>

Ƴeeɓaade: ko gujjo rewɓe ƴeeɓ;otooɗo, gorko tawa dewbo ina ɗaanii yiɗa leldaade e mum.

=>

(Mballee en)

=>

Waɗde saamuuji, waɗde tale, joowe

=>

Ɓamtaade. Fuɗɗaade jogaade nafoore

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina yiɗi riwde rawaandu.

=>

Wonde e heewde Baktude wonande maayo So neɗɗo ina woni e sekde, ina wiyee nana ƴera

=>

Hoccude ko jooɗinoo ina diiñii

=>

Yahde

=>

Wullude doole tawi ko daangel cewngel. Hito ngo wayata ko no ''iiiiiiiiiiiiiiiiii....'' ni.

=>

(Mballee en)

=>

(Mballee en)

=>

Wowlaandu inneteendu so neɗɗo ina riwa mbeewa.

=>

Nokkude ndeelam

=>

Duñde tawi feññikinaaki. Joñde

=>

Dubbude

=>

Jogaade hakkille

=>

Wuurde gila hoore haa les keeci, wuurdira ɗum yeeso, ko heddii e ɓanndu ko ina darii. So neɗɗoo yiɗii ƴoogde e maayo tawa leppaani heewi ko ƴukkaade.

=>

Yuwde, dubbude dubbira ko seeɓi

=>

Daraade hofa ɓanndu mum, gila nadorde haa dow ɓura yahde yeeso. Ina wiyee kadi : ƴukkaade

Ƴuriiɗo o => Ƴuriiɓe ɓe

Ɓeen ɓe gollal Ƴuraade waɗaa e dow mumen ɓee.

Ƴuriiɗo o => Ƴuriiɓe ɓe

Oon mo gollal Ƴuraade waɗaa e dow mum oo.

Ƴurotooɗo o => Ƴurotooɓe ɓe

Ɓeen wonɓe e ƴuraade

Ƴurotooɗo o => Ƴurotooɓe ɓe

Oon gonɗo e Ƴuraade oo.

=>

Woyde tawa hiiwtaaki, tawa ko seeɗa nanetee heen

Ƴusoowo O => Ƴusooɓe Ɓe

Oon gonɗo e Ƴusde oo.

Ƴusoowo O => Ƴusooɓe Ɓe

Ɓeen wonɓe e Ƴusde ɓee.

Ƴusɗo O => Ƴusɓe Ɓe

Ɓeen waɗɓe gollal Ƴusdehaa ngayni ɓee.

Ƴusɗo O => Ƴusɓe Ɓe

Oon baɗɗo gollal Ƴusde haa gayni oo.

=>

Ɓeydaade yaajde e toowde. Ɓuutde

=>

(Mballee en)

Baafal ngal => Baafe ɗe

Alluwal baɗeteengal e damal ngam uddude

Baagal ngal => baage ɗe

Nokku tellinteeɗo nder woyndu, ƴooga ndiyam, sefee ƴeeŋtinee mbele ndiyam ɗam huwtoree

Bagi O => Bagiiji Ɗi

Dental ɓinɗe to bannge ɓanndu Nguru wayata ko dental ɓinɗe, ina waawi nanngireede no dental ɓinɗe nii. Tekkere yaajnde waawngo waɗteede no leppi. So comcol kesol ina ñootee, heewi taƴeede ko e bagi

Baltirgal Ngal => Baltirɗe Ɗe

Ɗo ndiyam waltirta. Ɗo ndiyam ndeeliɗam rewata haa yuppoyoo nannge goɗɗo.

Baraade Ngal => Baraduuji Ɗi

Catalel tokosel baɗirteengel ataaye

Barme O => Barmeeji Ɗi

Kuwtorgal defirteengal.

Bedek O =>

Njamndi ndaneeri seeɗa, njaawndi taayde. Endi huwtoree ngam ɗakkondirde jamɗe

Burugal Ngal => Buruɗe Ɗe

Leggal portingal ngal calkon ɗiɗon paalaa e ceɓal ɓurngal ɓuttiɗde ngal. Oon bannge e gallaaɗi mum so lommbaama e e kosam wonii e yiileede, yiilireede newe juuɗe ɗiɗi ɗee fof, ɗum wonata.e wurwude kosam renndina ɗum haa ɗaata.

Cawgu ngu => Cawɗi ɗi

Nguru

Cinndel Ngel => Cinndon Kon

Bakanel noddirgel

Comcol ngol => Comci ɗi

Tekkere huuroore ɓanndu

Daago Ngo => Daagooje ɗe

Leeso sañiraango baramlefi huɗo, haa waawi werteede mbele yimɓe ina njooɗoo walla leloo heen

Dahaa o => Dahaaji ɗi

Ndeelam peewnaɗam ina winndiree, heewi ko ɓawlude. Kuɗol suwete heen, winndiree e alluwal

Docotal Ngal => Docotte Ɗe

Leggal puɗɗingal huɓɓude, roytaani.

Dognoowo O => Dognooɓe Ɓe

Jiiltoowo, ɗowoowo werlaa, abiyoŋ, laana ndiwoowa, laana leydi..... Keedɗo yeeso ina haylita, jagguɗo e ŋaaŋol oo. Kaŋko waawi rewnude laana makko laawol.

Duɗal Ngal => Duɗe Ɗe

Nokku janngeteeɗo

Fecitere Nde => Pecitte Ɗe

Leɗɗe daɓɓe peecaaɗe ngam huɓɓude ɗe.

Feggere Nde => Pegge Ɗe

Feggere: ko njamndi gal walla kaŋŋe, Baylo haynta, tafa hofa haa yooɗa, waɗatee ko e feɗeendu.

Fetel Ngel => Petelaaji Ɗi

Kuwtorgal daddoowo, pettowal yaltina kural. So kural yanii e ko raddetee ko, barmina walla wara ɗum

Firde nde => Pille ɗe

Firde: ko lekɗe cewɗe koftee fiilee heen baaji haa tiiɗa,waɗetee ko tiba dow hedde jubudu too ,ko kañum taarto too tigilde nde,ko e firde nde baaji juri ɗii kaɓɓetee ɗi telloo les,

Fuurno O => Fuurnooji Ɗi

Nokku baɗɗo mbeɗu ɗo ƴulɓe jayngol mbaɗetee ko wulnirtee koo fawee heen. Mbeɗu ngu ina fawii e dow jooɗorde, hakkunde mbeɗu ngu e jooɗorde nde, ɗoon henndu naatirta wuurtee arda ƴulɓe ɗe les, wutta ɗe, boyna ɗe.

Gaccungol ngol => Gacculi ɗii

Saakiri kuwtorteeɗo mbele rimndude geɗe (ñaayko, huɗo, gawƴe...) e daabaa.

Gafakke O => Gafakkeeji Ɗi

Saawdu gawri loggeteendu e hoore puccu ngam ñamminde.

Galle oo => Galleeji ɗii

Hoɗorde

Gammbu ngu => Gammbi Ɗi

Galle puccu

Gatal Ngal => Gate ɗee

Ndaɗɗudi. Ko weertetee e leydi, jooɗee e dow mum. Yeru: daago,

Hootonnde nde => Kootone ɗe

Ko loggetee e nofuru sabu ɗum yooɗde

Horde Nde => Kore Ɗee

Dennde yoornde nde kaaɗdi mum ittaa, sehaa haa waawa huwtoreede no ñeɗude nii walla bool nii.

Horde Nde => Kore Ɗe

Kuwtorgal ñeɗirteengal. Ndeen ko ɓiɓɓe deeneeri bayɗi no paali nii tawa ina waɗi wuddu juutndu, so ɗe njoorii, ɗe peecee e hakkunde, kaaɗdi ndi ɗuggitee, heefee, wonii kore ɗiɗi ndañaama. Kore keewi ñeɗireede kosam walla tufam.

=>

Taartin'de lowre galle, waɗirde ɗum tata, walla tugaaje cukkiniree kooce.

Huɓeere Nde => Kuɓeeje Ɗe

Mahateeri wonndi bannge mum, mbaɗndi cuuɗi, ndi nder mum waawi hoɗeede

Jammbere Nde => Jammbe Ɗe

Kuwtorgal coppirteengal leɗɗe. Lawɓe keewi huwtoraade ngal. Ko ɓooldu raɓɓuru, tiiɗndu ndu hoore murlere, njamndi tiŋkiɗndi mbelndi ina seŋaa e hoore nde mbele so neɗɗo ƴeeriima fiyii ndi e leggal, ndi yiɗa feecde leggal ngal.

Jawo ngo => Jawe ɗe

Ko loggetee e junngo sabu ɗum yooɗde

Jayngol ngol => Jayli ɗi

Tufnde nguleeki, haa waɗi lewlewndu.

Jooɗorde ndee => Jooɗorɗe ɗee

Kuwtorgal jooɗeteengal

Kaas O => Kaasuuji Ɗi

Nokuyon tokoson ɗo siwetee ataaye, nbahdowon e baraade.

=> Kaatane Ɗe

Nokku ɗo defetee, woni cuurel mum fof walla duɗal ɗo barme fawotoo ɗoo tan

Kalangal Ngal => Kalaaɗe Ɗe

Kuwtorgal ngal sukaaɓe pijirtunoo ngam jaggude pooli. Waɗat mbeɗu huuraangu tekkere fooɗtaande, leggel tokosel ɗisee heen ngam loŋde heen cettal ngal ceeɓeendi mum haɓɓaa gaarawol baɗangol worsundu. Cettal ngal ina loggaa e dalli baawɗo ɗum fettinde. So foondu reppii haa ŋabbii e dow mbeɗu hee sabu yiɗde sikaade ngabbon carakon ɗoon kon, tinataa loŋta cettal ngal, ngal fetta, worsundu ndu worsoo e daande foondu nduu. Wiyee foondu rullinaama.

Karba O => Karbaaji Ɗi

Kuwtorgal kiwreteengal. Ɓoggol juutngol seeɗa ngol ceɓal jaagetee yiilee, ceɓal goɗngal ngal tawa ina ɓuri seeɓde. So yiilaama laabi ɗiɗi, tati, saƴƴee waya no fiyannde fellaa nii, colli ñaayatnooɗi ngesa kula ndiwa

Kaŋŋe O => Kaŋŋeeji ɗi

Njamndi oolndi, njooɗndi, ina huwtoree so neɗɗo yiɗii yooɗnaade

=>

Jammoore njamndi mboɗeeri, ina huwtoree e masiŋaaji no feewi sabu mum ɗaccude nguleeki e 'elektirisitee' ɓennude

Koocal Ngal => Kooce Ɗe

Catal lekki baɗngal giye

=> Kopotti ɗi

Fijirde sukaaɓe, ɗo ɓoggol wuurtetee e potyon, koyngal fof yaɓɓa e pot, suka ina dogda heen.

=>

Jammoore njamndi ndaneeri, koyndi. Endi huwtortenoo no feewi ngam feenude barmeeji

Kuundal Ngal => Kuunde Ɗe

Ñeɗugal pewnirangal leggal

Laana Ka => Laaɗe Ɗe

Kuwtorgal juutngal baa?ngal jolnude yimɓe, kulle walla kaake nawa, ina reega, haya walla kadi diwa

Lahal Ngal => Lehe Ɗe

Nokku ɗo ñaamde nokketee so ittaama e barme. Ndeen ko lahe leɗɗe walla kore, jooni ko leɗɗe ɓaleeje en, koymet en, ekn..

Lahal ngal => Lahe ɗe

Horde mawnde, leggal cehangal haa nanndi e horde mawnde

Laɓi Ki => Laɓe Ɗe

Paaka, njamndi mbelnaandi haa waawi.ɗeeɗde, taƴde walla kadi seekde

Leeso ngoo => Leece ɗee

Weerto jooɗeteengo

Lefol Ngol => Leppi Ɗi

Werto juutngo no feewi, tawa yaajaani, wona leydi mum walla tekkere mum

Loonde Nde => Looɗe Ɗe

Faandu mawndu mahiraandu ɓakke cumaaɗe ɗo ndiyam njareteeɗam mooftetee.

Lottundu Ndu => Lottuɗi Ɗi

Ɓoggol juutngol cowangol, tawa ɗo sowre ɗoo ina yaaji seeɗa haa haayre waawa soomaade heen. So haayre nde soomaama ɗo sowre ɗo, ceɓe ɗiɗi njaggee ɓoggol ngol fof wona e yiileede ngam werlaade haayre haa ɓura woɗɗoyde e ɗo junngo ɓolo waawnoo haaɗnude.

Luwgal Ngal => Luwɗe Ɗe

Gollorgal, baɗirgal ngaskon tokoson e leydi ngam aawde heen.

Mbaggu Ngu => Bawɗi Ɗi

Kuwtorgal konngeteengal yaltina hito welngo. Ngal wayata ko no wowru ni tawi ina huuraanguru liirtaangu banngeeji ɗi fot. So lekkon konngaama e nguru liirtaangu ngu hito ngo yalta. So haralleeɓe mum ina piha bawɗi naalaŋkooɓe ngona e yimde e amde.

Mbaggu Ngu => Bawɗi Ɗi

Foobre settaande haa wawtii, heen bannge huuree nguru liirtaangu haa so cawel fiyaama heen yaltina welngo. So waawɓe honncude njaggii mbaggu ina konnga tan naalaŋkooɓe teyataa ko ngamata.

Mbajju oo => Mbajjuuji ɗii

Tekkere tekkunde suddorteende so neɗɗo jaangaama.

Mbakku O => Mbakkuuji Ɗi

Kuwtorgal berlirteengal kaaƴe. Ko salndu haɓɓetee dalliiji, ɗiin ne ndenndinee, ko soomata haayre nde ko waɗee ɗoon. So a fooɗii haayre nde e soomre mum a fooɗirii junngo wooto, junngo heddiingo ngo jagga salndu ndu, so a woppii haayre nde rewata ko hakkunde calɗi ɗii. Dalliiji liirtiiɗi ɗii ndokkata haayre nde doole

Mbasu ngu => Basi ɗi

Sasa, saawdu

Mbiifu nguu => Biifi ɗii

Kuwtorgal ceŋeteengal e werlaa mbele werlaa oo ina rega e dow laawol. Ina addana ɗum weeɓde dirtinde.

Mbolo Mbolowaal => Mbolooji Mbolooje

MBOLU :Ko Lekɗe cewɗe sañatee sañiree baaji ,Wayata kono tibayel nih ,Waɗatee heen ko gertooɗe walla pooli ,so aɗa egga aɗa waawi naworde tawa gertooɗe ɗe ina nder ,hay so waalii lakde jonngooji keɓataa ɗum,

ñaayre nde => ñaaƴe ɗe

ko wayi no fottere nde ñeeñɓe kuwtortoo so ina peewna cakkaaji walla ñaantorɗe goɗɗe

Ñawndugol Ngol => Ñawnduli Ɗi.

Safaara. Cellingol. Baɗgol haa ñawu egga, maaya, cellal lomtoo.

Ñorgo Ngo => Ñorɗe Ɗe

Mbeɗu (hippoode) sañiraangu kuɗi e gaaraaji

Ñorgo Ngo => Ñor...... Ɗe

Kuwtorgal kaatane ɓeppal ngal taartaaro mum hooynaa mbele ko waɗetee heen noo waasa rufde.

Sala oo => Salaaji ɗii

Leɗɗe cañaaɗe darnaaɗe e dow caaɗngol gila fonngo wooto haa woɗngo, ngam waawde taccude caaɗngol tawa juwaani, jolaani e laana, tawa neɗɗo oo yahri ko koyɗe mum.

=>

Seerndude gabbe ɓutte e cewɗe tawa huwtorii ko tame.

Sumalle o => Sumalleeji ɗi

Nguru mbeewa walla mbaalu, mbaɗtaangu no saawdu nii, ina nawiree ndeelam

Takkorgol Ngol => Takkorɗe Ɗe

Tekkere jiiɓre conndi ñooketeende hakkunde barme e yulnde mbele haɗde cuurki ki yahde, ko suurtintee ko leela suurtude.

Tame O => Tameeji Ɗi

Lahal ngal jooɗorde mum waɗiraa ko wayi no saakiri njamndi ni. Tame waɗete conndi seɗiree: 1 - tame mo nguddon cewkon kon ko tame ɗaatɗo 2 - tame mo nguddon ndewkon heen kon ko tame jooroodu 3 - tame mo gudde jaajɗe oo ko tame giriyaas.

Tele oo => Teleeji ɗii

Alluwal kollowal naɓakaaji

Tengaade Nde => Tengaaɗe Ɗe

Laafa cañiraaka no ñorgo ni, mbele haɗde naange fiyde e hoore

Tugawal Ngal => Tugaaje Ɗe

Pecitte juutɗe seeɗa, heewi huwtoreede so joomum ina yiɗi feewnude galle. Ɗe keewi ko ñiɓeede e taartaaro galle walla ngesa, kooce walla baaboruuje kunndee heen

Unugal Ngal => Unuɗe Ɗe

Leggal ngal ceɓe mum ɗiɗi fof ɓuttiɗi murliɗi, unugal fiyetee e nder wowru waɗndu gawri mbele sottude walla unde haa ɗigga.

Wafdu Ndu => Bafɗi Ɗi

Njamndi kofiindi ina waɗi ñiiƴe ceeɓɗe belɗe,ina hesiree huɗo,ina soñiree butaali walla cammeeje,

wakannde ndee => Bakane ɗee

Nokkuyel kippotoongel, ɗo aadee heewi mooftude, comci mum walla keɗe goɗɗe, tawa ina waawi yahdude heen so welaama.

Wannde Nde => Bane Ɗe

Jamngel kofingel ceeɓngel, kaɓɓeteengel e ceɓal caftol ngam jaggude liɗɗi.

Werlaa ka => Werlaaji ɗi

Oto walla kadi mobel. Kuwtorgal lomtotoongal daabaa, jolnoowal yimɓe walla gollorɗe goɗɗe, mbele ɓosnude ɗum en ko yaawi tawa eɓe ɓuri heewde.

=>

Wilde Nde => Bile Ɗe

Kuwtorgal jaggirteengal colli. Pillipeeje cañetee e beɗel, leeɓi ɗi borsi mumen ngudditii ndarnee heen. Mbeɗu ngu ubbee, borsi ɗii ndaroo, gabbe gawri caree e dow lbeɗu ngu. No colli cikortoo nii, ndoŋka teskaade borsi ɗii haa nde wooturu arti e daande sonndu fof, fuɗɗoo fitaade, keddiiɗi ɗii ndiwa. Ngel colel rullinaama.

Wooroŋŋe O => Wooroŋŋeeji Ɗi

Bannge e jalo jaggeteeɗo o, oon bannge heewi wonde leggal.

Wowru ndu => Boɓi ɗi

Kuwtorgal looweteengal gawri mbele sokkude

Wowru ndu => Boɓi ɗi

Kuwtorgal ɗo gawri waɗetee so ina unee

Woyndu ndu => Boyli ɗi

Ngaska luggiɗka mbaɗooka ndiyam ɗo yimɓe ngarata ƴoogde. Ɓunndu luggiɗndu.

Yulnde Nde => Julɗe Ɗe

Lahal ngal ɓeppiɗaani les julangal gudde cerwuɗe, kuwtorteengal dow barme so defoowo yiɗii suurtinde

Ɓataake O => Ɓatakeeji Ɗi

Leeteer, talkuru. Ɗerewol binndangol haala soomaa e ɗerwol gonngol, neldangol walla payngol e neldeede

Ɓoggol ngol => Ɓoggi ɗi

Karlol juutngol cewngol kuwtorteengol so neɗɗo ina yiɗi haɓɓude, tirde, sinndude, ekn

Ɗerewol ngol => Ɗereeji Ɗi

Werto hoyngo sewngo ɗo winndooɗe keewi waɗde binndi mumen. Kaayit. Deftere ko dental ɗereeji.

=>

Seerndude gawri e saaño, tawa huwtortoo ko henndu. Gawri wondundi e saaño ndi waɗee e lahal, lahal ngal suutee haa toowa, wona e yuppireede seese e lahal keddingal e lmeydi ngal. Henndu wona e weɗde saaño ko, sabu ɗum hoyde, gabbe gawri ɗee nde tawnoo eɗe teddi ɗe ngona e jooraade e lahal les ngal

ƴelde Nde => ƴele Ɗe

Feccere teewu walla lekɗe Ekn, Waɗde saamuuji.

ƴulmere nde => ƴulɓe ɗe

Leggal cumngal tawi rooytaani

Bunaa o => Bunaaji ɗi

Liɗɗi joorɗi

=> Duppe Ɗe

Mburu Conndi, njiiɓaandi, duppaa haa wayi no hettere. Heewɓe ina ñaama subaka, mbaɗda e ataaya walla kafe. Ina waɗdee e teew. Inndd nde ummorii en ko fulɓe niger.

durngol ngol => durooji ɗi

ÑAAMDU NDUROORI Yeru: huɗo hecco, lekɗe, rakkal,

Fayannde Nde => Payanɗe Ɗe

Ñamri ndi rottaaka taw.

=>

WINNDANNDE FODDE E FOTDE Fod+de=Fodde Yeru: Mi fodii ko tiiɗi A fodii ko saɗi O fodii ko haawnii Min podii gollaade On podii ballal nguura En podii janngude pulaar Ɓe podii ɓamtaare ngenndi Ňalnde Naasaande 10.11.2022 Kuɗol Katante Leňol KAN

=>

Fot+de = Fotde Yeru: Mi fotii hootde wuro am en A fotii waɗde galle O fotii defde bottaari Min potii mahde duɗal On potii asde woyndu En potii haɓaade majjere Ɓe potii reen'de neɗɗaagu Ňalnde Naasaande 10.11.2022 Kuɗol Katante Leňol KAN

Gosi oo => Gosiiji ɗii

Ñiiri peewniraandi ceŋle (walle gabbe timmuɗe) laawaaɗe e ndiyam pasɗam. Ina heewi ɓeydeede kosam, suukara walla lamɗam

=>

Waasde ñaamde, yarde gila puɗal haa mutal. Ko diine heewi lonnginde yimɓe yo koor. Diineeji keewɗi ina mbaɗi sahaa nde rewɓe ɗumen poti hoorde. Sahaa lislaam ko lewru koorka ( Ramadaan )

Laalo Ko =>

Ñamateeri huwtorteeki e lacciri haa natta saƴƴude, natta ñaaɗde

=>

Mbeñon tokoson, mbaykon nofataaye nii, ina innee wonde kon asiinaaɗe ngaadorii feewnude kon

Ñiiri ndi => Ñihe ɗe

Ñaamde defiraande gawri jiiɓaa haa siforii no ɓakke nii.

Pirlitaari Ndi => Pirlitaaji Ɗi

Jawdi ndi debbo walla gorko dawrata ñalnde fof jeere ngam soodde ñaamateeri galle ñalawma oo fof. Renndini bottaari, hiraandd e kacitaari. Ina wiyee ndaw ñaldi, walla kadi deppaas ina lolli no feewi

Sammeere nde => cammeeje ɗe

sammeere: ko gawri keendi mbaadiiji , ina waɗi ndaneeri e mboɗeei e purdi , paggiri e maaro ina mbaɗa sammeere,

=>

Ñaamde ñiiri nde ñalawma feccini ina fayi e hiirde

Ɓohre Nde => Ɓohe Ɗe

Ɓiɗɗo ɓokki. Ñamri lammundi, oolndi seeɗa, waɗndi gaaluɗe tiiɗɗe. Ñamri wayata ko conndi ɓaakinoondi yoordundi e gaaraaji kam e gaaluɗe mum. Lekki mum wiyetee ko ɓokki.

Baajol ngol => baaji ɗi

Won e barooɗe laadooje

Bedol Ngol => Bedi Ɗi

Saawdu ɓiɗɗo nder reedu ndammiri. So ɓinngel ngel yaltii ko kañum rewata heen

Boy o => Boynaaji ɗi

Rawaandu ladde

Cewngu Ngu => Cewɗi Ɗi

Kullel nanndungel e ullundu, ina waɗi ñaaba-ñaabe, ngel jeyaa ko e kulle ɓurɗe yaawde dogdu, kono dogdu mum juutataa.

Ciilal Ngal => Ciile Ɗe

Ndiwri ɓaleeri mawndi seeɓndi yiitere. Ciilal yaawri cofel. Ina heewi ñaamde kullmaayɗe e ladde.

Daga O => Dagaaji Ɗi

Doobal ngal => Doobe ɗe

Doobal : Ko ndiwri mawndi , koyɗe juutɗe e ndi heewi wonde e sara ndiyam ,ko wayino ilam e beeli ekn.

Doombru Ndu => Doombi Ɗi

Kullel tokosel, koɗowel e nder gasɗe, gonowel ɗo gawri heewi taweede. Ullundu yaawri ɗum.

Eda Ba => Edi Ɗi

Nagge ladde. Ɗe keewi kannje fof ko ɓawlude

Elo oo => Elooji Ɗi

Kullel nanndungel e mboddi, kono vuri zum famɗude. Ina waawi lummbaade. Taƴtude ɗum maayo wayi ko no mehre ni.

Faaɓru ndu => Paaɓi Ɗi

Faaɓru: ko kullel guurngel nder ndiyam kono wanaa liingu ,ina waɗi koyɗe nayi,ina ŋaaka jemma,so ina yaha diwdiwnat.

Foondu Ndu => Pooli ɗi

Ndiwri wayndi no maiyaama en, uuga,...

Fowru Ndu => Pobbi Ɗi

Kullel ladde ɗesngel abbaade seeɗa e rawaandu. So ina yaha wayata ko no laƴat nii. Yaawaano dogdu, kono so yiɗii sonngude rewat haa nde sonngi fof. Sahaa wayata ko no jalat nii. Ko rewru heewi ardaade coggal. Koyɗe yeeso ɗe ɓuri juutde e koyɗe caggal ɗe.

Fukaaru ndu => Pukaaji ɗi

Fukaaru: ko ɓiyngel Ullundu keccel wiyetee noon.

Gertogal ngal => Gertooɗe ɗe

Ndiwri njarli ndi neɗɗo heewi nehde. Woni teew mum woni ɓoccooɗe mum hay dara en ngoppaani. Won e gertooɗe ina nehee e ko wayi no isinaaji, tawa ko ɓoccinde an nehiraa, ɗee heen ko teew mum en tan.

Giccal Ngal => Gicce ɗe

Liingu maayo welngo sewngu ngu njuuteendi mum abbotoo e 20 cm. E ngu nannda e 'yaaybooy' to maayo haaɗngo to.

Hebee O => Hebeeji Ɗi

Colel baawngel bonnude gese

Heende nde => keeɗe Ɗe

Kullel nanndugel e heende guurgel e ndiya.

=>

Wullude walla woyde no ndamndi ni, so endi ƴama mbeewa, so ndi yiɗii wondude e mum.

Hooñoldu Ndu => Kooñolli Ɗi

E farayse ko escargot, mballee en e firo moƴƴo

=>

Dogde doole wonande kulle, koyɗe ɗiɗi yeeso ɗee ndiwa taaɓodoo, koyɗe ɗiɗi caggal ngarda njaɓɓida ɗo ɗe yeeso ɗee njaɓɓunoo ɗoo, ɗe yeeso ɗee ndiwda kadi,...

Jiire Nde => Jihe Ɗe

Kullel nanndungel seeɗa e dommbru, ɓuri ɗum mawnude, kadi laaci kii ina waɗi leeɓi haa heewi. Wuurata ko e gasɗe.

Kaŋkaleewal Ngal => Kaŋkaleeje Ɗe

Ndiwri nehaandi ɓurndi gertogal mawnude seeɗa. Ndi heewaani diwde, kadi diwal mum toowataa, juutataa. Yahdu mum ina limmbi.

Kelew O => Kelewaaji ɗi

Sonndu juutndu koyɗe, heewngu takkaade daande maayo

Lingi O => Lingiiji Ɗi

Gilngel keewngel wojjude, keewngel koyɗe

Liwoongu Ngu => Liwooɗi Ɗi

Kullel ndiyam mbelɗam, ɓanndu murlu waɗndu beɗi. Ñaamata ko kuɗooli puɗooji nder ndiyam ɗi.

Lugu o => Luguuji Ɗi

Mariyaama O => Mariyaamaaji Ɗi

Poolel tokosel

Mawba ba => Mawɗi ɗi

Ñiiwa

Mbaalu Ngu => Baali Ɗi

kullel nehangel ngel wordu mum wietee njawdi. Juulde taaske to bannge Senegaal e Moritani ko teew njawdi heewi ñaameede.

Mbabba ba => Bamɗi ɗi

Kullel ngel aadee heewi huwtoraade e golle mum, so ina fera, walla kadi so ina rema. Kullel keewngel doole. Mbabba ina wona pooreewa. Mbabba ñaamata ko puɗol. Bojji walla gulaali mum mbiyetee ko kanaali. (Hii-hooŋ) Mbabba hanat.

Mbaroodi Ndi => Barooɗe taktake Ɗe

Kullel ladde bayngel no ullundu mwndu nii, ñaamata tan noon ko teew, heewi ko sonngude ko nannndi e lelli en, nayi ladde, bamɗi ladde, nde ñaama. Baaba oo, dewi ɗi e ɓikkon kon mumen keewi wondude no ɓesngu nii.

Mbeewa Ba => Bey Ɗi

Kullel nehangel ƴoƴngel haa maayi, engel tolnoo mawnugol e mbaalu. Mbeewa meenat. Ina waɗa gallaaɗi, so engel woya walla wulla ngel meenat. Rewru ndamndi. Neɗɗo pamaro haaju ina heewi wiyeede ko mbeewa

Mbortu ngu => Borti ɗi

Ɓinngel mbaalu

Mettellu Ngu => Mettelli Ɗi

Kullel tokosel, jiɗngel suukara, bayngel no ñuuñu nii. Ina hoɗa e waande, walla e ngaskon cewkon njuutkon. So eɗi njaha ɗi keewi ko waɗde gorwoccol. Wayi ko no ñuungel boɗewel ni

Mola ba => Moli ɗi

Ɓinngel mbabba

Moolturu Ndu => Moolti Ɗi

Ñaaku ngu => Ñaaki Ɗi

Buubal ngal yimɓe keptnini njuɓɓudi ngonka mum, ko kanngal hokkata njuumri.

Ñaaral ngal => Ñaare ɗe

Ndiwri puri, ndi daande e koyɗe juutɗe. ndi tufat hunuko mayri nder ndiyam endi yahra noon endi awa. Ñaaral pural.

Nagge Nge => Nayi Ɗi

Kullel nehangel. Bannge afrik ko fulɓe ɓuri anndireede nehde ngal. Hoore nde ina waɗa gallaaɗi ɗiɗi: bannge ñaamo e bannge nano, allaadu fof tiindoo bannge mum mawnira toon, so ɓooyii ɗi kofoo.

Ñakkuru ndu => Ñakki Ɗi

Ñale nge => Ñale Ɗe

Nagge tokosere

Ndamndi ndi => Damɗi ɗi

Ndamndi:ko jawdi neheteendi he wuro hene oora hine jofta ko gorol to bannge be'i .

Ndamndi Ndi => Damɗi Ɗi

Wordu mbeewa

Ndaw O => Ndawuuji Ɗi

Sonndu mawndu ndu waawaa diwde, waawi ko dogde, ndu daande juutnde e korle juutɗe.

Ngabu ngu => Gabi Ɗi

Kullel mangel sanne, guurngel e nder ndiyam mbelɗam. Ɓanndu murlu, laacel daɓɓel, so ŋaaɓii hunuko mbiyataa ko wuro ngo fof ina heƴa heen, ñiiƴe ɗee alaako poti mawnude. Wuuri ko e ndiyam kono foofata ko dow.

Ngelooba Ba => Gelooɗi Ɗi

Kullel toowngel, juutngel daande, cuusngel heege e ɗomka, baɗngel ƴonngo. Safalɓe ina keewi liggoraade ngel.

Ngooroondi Ndi => Goorooɗi Ɗi

Laadol jahowol haaju mum, ngol fiɗataa. Ina nanndi e mbaroodi laadoori ɓuri seerndude ɗi ko ngooroondi fiɗataa, warataa.

Ñiiwa ba => Ñiibe ɗe

Kullel mawngel, juutngel hinere, keewngel doole. Ñiiwa ñaamata ko puɗe, heewi taweede ko e nder reedu Afrik haa fuɗnaange haa fayi worgo. Ina hirnaange Afrik kono nattii haawde. Ko ñiiwa woni maandel Kodduwaar. Ina tawee kadi Azii, alaa Orop e Amerik so wonaa tawa ko pernaaɗi.

Njamala Ba => Jamali Ɗi

Kullel ladde jeyangel e kulle ɓurɗe juutde daaɗe. Njamala ina njoolɗi. So njamali ina kaɓa ɗi mbiccata ko koye ɗe, ngoota fof fiyra heddiiba hoore mum.

Nooroo o => Noorooji Ɗi

Mboddi wuurndi e ndiyam, mbaawndi sonngude kala ko jippii e tufnde. Hay nagge e mawnude daɗataa. So mawnii haa saamolinii wiyee piyoori. Ina hoora balɗe walla lebbi.

Ñuuñu Ngu => Ñuuƴi Ɗi

Kullel ladowel ɓalewel bayngel no mettellu ni. Baawngel gollaade, gootel heen fof ina anndi golle mum. Njuuteendi mum timmaani hay segene

=>

Yahde ulloo e ladde tawa faandaare nde tiiɗaani. So coggal ndammiri ardiima gaynaako beetewe ɓe tiindiima ladde ngam yiiloyaade ko ñaami, wiyetee ko ndammiri ndi ooroyii.

Puccu Ngu => Pucci Ɗi

Kullel ngel neɗɗo nehata ngam wallitoraade ɗanle mum walla kareeli mum. Puccu ina yaawi dogdu. Ina heewi haɓɓeede e saret ngam nawde kaɓirɗe. Won waawɓe mbaɗɗu ina mbaawi amnude puccu.

Rawaandu ndu => Dawaaɗi ɗii

Kullel ngel neɗɗo huutortoo ngam reende walla tintinde. Ina wiyee wonde ngeel kullel ɓuri wonde sehil neɗɗo. Ina reena ndammiri.

Sardi Ndi =>

Coggal ndammiri wuro

Seedere Nde => Ceede Ɗe

Kullel daande maayo, doondingel galle mum ina yahda heen. Laalogal ngal ina huutortenoo no kaalis nii e jamanuuji ɓennuɗi seeɗa. Piyoowo ceede: neɗɗo kuuwtortooɗe ceede, ngam haalde ko hebori arde, ngam yiyde mbirniindi.

Seendu ndu => Ceeli ɗi

Liingu nanndundu e giccal, kono ina waɗi ñiiƴe

Sidere nde => Cide ɗe

liingu maayo welngo, ɓeppu njaajngu sseɗa

Sofru ndu => Coppi ɗi

Ɓinngel ndiwri, ɓinngel gertogal

Sonndu ndu => colli ɗi

Ndiwri pamari

Sooyru Ndu => Cooyɗi ɗii

Sooyru: ko ndiwiri njooɗndi ngonndi lakde , kono endi nehee e wuro , endi heewi goobuuji, so neɗɗo haalii endi refta heen,

Takkere Nde => Takke Ɗe

Teppere kullel

Ullundu Ndu => Ulluɗi Ɗi

Kullel nanndowel e barogel taktakel, so ina woya ŋeewat, ina nehee e nder galle, ina wuura ladde.Ñaamata ko gertooɗe en, pooli en kono yaawri fof ko doombru

Uuga O => Uugaaji Ɗi

Waandu Ndu => baaɗi Ɗi

Kullel ladde nanndungel e neɗɗo, heewi ko ŋaylude e leɗɗe. Baaɗi boɗeeji e ɓaleeji ina ngoodi.

=>

Ndiwri ndi annduɓe ɓaggi e muyninooje, sabu ndi alaa sigeeji hono colli fof ni. Ko nde muyninoore woore wootere anndaa diwoore hono sonndu ni.

wojere Nde => Boje Ɗe

Kullel ɓurowel jiire mawnude seeɗa, ngel noppi juutɗi, jaawngel dogdu haa maayi.

Ŋeewe O => ŋeeweeji Ɗi

Ŋeewee : ko foondu, ndiwri,purdi endi waɗi bade boɗeeje e ɓaleeje ,kono wanaa coy wanaa kurum .

Ɓota Ba => Ɓoti Ɗi

Ɓinngel mbeewa. Mbeewa pamara

Ɗeelaa O => Ɗeelaaji Ɗi

Sonndu ƴoƴndu

Faɗo ngo => Paɗe ɗe

Ɓoornateeri teppere kuwtorteendi mbele reen'de nde e gaañanɗe walla nguleeki

=>

Fiilude lefol dow hoore

Wutte oo => Wutteeji ɗii

Ko huurdetee ɓanndu

Aaludere Nde => Gaaluɗe Ɗe

Abbere tiiɗnde heewnde wonde e ñamri, kaaɗdi fawoo heen, nguru ara huura fof. Yeru: aaludere yaaɓre, aaludere murtoonde Kala ko nanndi e ɗum hay so wonaa ñamri ina wiyee aaludere. Yeru: Aaludere yiitere ko ko nanndi e foɗɗere woni e hakkunde yitere

=>

Ubbude abbere mbele ina fuɗa.

Abbere Nde => Gabbe Ɗe

Geɗel e wutaandu, unee ɗiggaani wonta ceŋle, ɗigga wonta conndi. Aawee fuɗa gawƴal walla lekki.

Baalboruwal Ngal => Baalboruuje Ɗe

Puɗol ngol keltine mum keewi waɗireede coccorɗe. fotaani e lekki toowki, kono kadi ɓuri deenerol toowde. Saltat no boru nii. ina nanndi e boru no feewi.

=> Balamaaje Ɗe

Deenerol nanndungol e ñippe. Ko ngol posone wonande jawdi

Baramlefol Ngol => Baramlefi Ɗi

Werto saltoongo e gawƴal walla lekki. So catal walle gawƴal fertaama wontata tan ko leggal ɗaatngal

=> Batayse Ɗe

Sewsewo baɗdeteeɗo e ndefu, puɗol ngol goobu mum abbotoo e folmaat pooynuɗo. Abbotoo ko e paraas kono ɓuri hoyde.

Bawwaami Ki => Bawwaame Ɗe

Lekki njaajki baramlefi, ki toowataa no feewi. Baramlefi ɗi mbayata ko no kelooji nii. So ki helaama, soppaama walla kadi siraama ko ko nanndi e kosam yaltata heen

Buudere => Buude

Dennde nde kaaɗdi mboɗeeri tawi wonaa dennde kaali.

Ciluki Ki => Ciluɗe Ɗe

Lekki toowooki, mbaramlefon tokoson eki waɗa giye jadde

Dennde Nde => Dene Ɗe

Ɓiɓɓe deenerol bayɗe no paali ni, nder faandu ndu waɗa poɗɗe e kaaɗdi

Duballeewi Ki => Duballeeje Ɗe

Lekki....

=>

Waylaade haa faya e bonde wonande gawri.

Firndilde nde => pirndille ɗe

Firndilde: ko denel tokosel mawntaa no dennde ni,ina waɗa poɗɗe ɓaleeje.

Follere Nde => Polle Ɗe

Haako lammuko ko ɓiɓɓe mum mbiyetee koobi, eɗi ngojja, eɗi keddo mbaano pooynuɗo.

Foɗɗere Nde => Poɗɗe Ɗe

Gootel e ''gabbe'' ɓeppe gonooje e nder dene. Ko heewi e ko ñawɗo tottetee yo yar walla yo muccu, wiyetee ko poɗɗe. Ina muccee, waɗee e ndiyam fasa walla waɗee e hunuko ndiyam rewnee heen tan riŋkee.Jaga baɗeteeɗo e haako o, ko poɗɗe unaaɗe, jerwaaɗe waɗirtee

Gawri Ndi => Gaweeje Ɗe

Dental gabbe. Ina wona samme, maaro, makka, gemha, ndmiri....

Gawƴal Ngal => Gawƴe Ɗe

Leggal daringal tammbingal sammeere ko wayi no samme, makka, suukara....., baramlefi ina ceŋii heen. Gawƴal suukara walla samme ina fiicee, kaaɗdi ndii ƴakkee.

Yertere Nde => Gerte Ɗe

Puɗol demeteengol no feewi Senegaal e Nigeria, ngol ɓiɓɓe mum irotoo. So ɓenndii ɗesata ko ranwude , so feƴaama gabbe ɗee njalta, gurel cewngel boɗewel, mooftungel ñamri niinndi. Nebam ndefirteeɗam ɗam ina yalta e gerte. So ɗe cumaama e njaareendi ɗe ngonta gerte caafe, so caafe ɗee unaama haa ɗiggii ngonta tigidege. Ko tigidege ndefirtee maafe gerte.

Yijilo ngo => Gijile ɗe

Gufol Ngol => Gufi Ɗi

Wutte wutaandu

Haako Ko => Kaakooli Ɗi

Baramlefi lekki walla deenerol

=>

Huɗo uurko seeɗe nannduko e maaro. Hakkunde ɗaɗi ɗi e baramlefi ɗi ko nanndi e aaludere ina ɗoon, ina huutoree e peewnugol cuuraay.

Hormere Nde => Korme Ɗe

Hormere: ko wutaandu makka (mbammbaari) hoɓaandu haa laaɓi , gabbe ɗe ngittaa haa laaɓi.

Yaaɓre nde => jaaɓe ɗe

Jaaɓe ko: ɓiɗɓe lekɗe ,potte boɗeeje belɗe ,cewɗe,lekki mum ina waɗi gi'e (giye)

Yaaɓre =>

Jaaɓe ko: ɓiɗɓe lekɗe ,potte boɗeeje belɗe ,cewɗe,lekki mum ina waɗi gi'e (giye)

Jammi Ki => Jaɓɓe Ɗe

Lekki jaɓɓe

Jammi ki => Jaɓɓe ɗe

Lekki jaɓɓe

Yaɓɓere nde => jaɓɓe ɗe

Jaɓɓe ko :ɓiɗɓe lekɗe ina lammi , wayi kono cinnde ciluki nih ,ina moƴƴi e maafe.

Hannjere Nde => Kannje Ɗe

Puɗol ngol iɓɓe mum nanndi tago e banaana tokooso nii, kono kañum oolɗaani, hay so ɓenndii goobu mum heddotoo ko mbaano. Nder mum ina laalɗi. ko kañum ii defirtee maafe kannje.

Kobjal Ngal => Kobje Ɗe

Heeɗelde tiiɗnde heewnde huurde ɓiɓɓe puɗi. Kobjal huurata lekki. Ina yoora haa saama walla kadi heefee.

Hoobru Ndu => Koobi Ɗi

Ɓiɓɓe follere. Ina ngojja coy, ina keddoo mbaano pooynuɗo. Ina lammi tot haa ɗesi nanndude e limoŋ.

Lekki kii => Leɗɗe ɗee

Puɗol gila ɗaɗi, foobre, cate haa baramlefi. So lekki waɗaama e jayngol suurkat huɓɓa. So lekki waɗaama e ndiyam heewi ko huymbude.

Maaro Ko => Maarooji Ɗi

Gabbe pure ɗo ɗe ngondi e saaño majje ɗo. So maaro duttaama kobje ɗe ngiwa keeda bannge ɗe mbiyee saaño, gabbe daneeje ɗe keeda bannge. Kannje ndefdetee e liɗɗi wona maaro e liɗɗi, ñiiri e liɗɗi walla maafe. Eɗe ndefdee e teew....

Maddaare Nde => Maddaaje Ɗe

Ɓiɗɗo puɗol keeɗo fuɗde Kaasamansa bannge worgo leydi Senegal. Maa tolno e pom, kaaɗdi ndi ina waɗi potte baɗɗe leeɓi. So madda eeɓaama kaaɗdi ndi tofaama, ndi yuusat. Endi lammi.

Makka O => Makkaaji Ɗi

Wutaandu ndu gabbe oole, waɗndu gufi haa keewi. Makka.kecco so juɗaama ɓenndii hooñaani ina weli. Wuro ngo juulɓe ndeentata hitaande kala sahaa taaske, ɗoon julɓe kajjata, wuro ngo woni ko nder Arabi sawdi

Memee-tikka =>

Puɗol caltowol, ina heewi wondude e baalboruuje walla camtarle e nokku gooto. So neɗɗo memii baramlefi ɗii tan, ɗi ndentat, ɗi mbaya no tikkooji nii. Ina hasii tawa ko ɗum addi memee tikka oo.

Murtooki Ki => Murtooɗe Ɗe

Lekki murtooɗe. Murtooki ina waɗa giye keewɗe ceeɓɗe tekkuɗe. Fuɗata ko e nokku ɗo toɓo heewaani no feewi. "Murotooki (teyshot e safatoore, sekene e sooninke, sump e wolof), ina anndiraa kadi « tamaroowi moraande » ina heewi ɓure. Innde makki siyaas ko « Balanites aegyptiaca ». Ɓiɗɓe makki ina korsinaa e nder Fuuta, sibu sukaaɓe e mawɓe fof ina mura ɗum (mucca ɗum), woni murtooɗe. Ndeen, so ƴiiwoonde siltii tan, sukaaɓe mbaɗdata ko idaa hoccoyde murotooɗe." https://pulaar.org/2013/09/19/murtooki-ndaw-nafooje/

Murtoonde Nde => Murtooɗe Ɗe

Ɓiɗɗo murtooki. Aaludere mbaanoore.ɗo hecciɗi ɗo, so ndaarii ɓenndude ñamri wonndi les kobjal ngal ndi dorwa (ɗoon ko murtoonde dorwunde, yaawi.ko donude reedu), so ɓenndii ñamri ndi wela. Yimɓe ina mucca.ɗum, bey ina mucca ɗum. Gaaluɗe muccaaɗe ɗe, sukaaɓe ina pijiratnoo ɗum so ina mbaɗa tenge

Ñaayko Ko =>

Dental kuɗooli walla gawƴe coñaaɗe, ina njoori wala ina ngoni e yoorde.

Nammaadi Ki => Nammaade Ɗe

Lekki....

ndi =>

Gawri cewndi, abiindi e samme

Ñewre Nde => Ñebbe Ɗe

Gabbe ɗe ñewñewo jibinta. So suwaa ɓenndude ina wiyee kalaace. Ñebbe so njoorii ndanwat, kannje pewnirtee cooke, walla kodde-ñebbe. "Baabaaɓe ko ɗum tan ñaamata"

Njabeeri ndi => njabeeje Ɗe

Njabeeri: ko basaale tokoose ,yeru: so a aawii gawri ndi fuɗii haa ndi tolniima e kopii ,ɓurta walla manka koppi, ko ndiin wi'etee njabeeri.

Ñoomre nde =>

Huɗo yoorko ɗigguko

Paggiri ndi => Paggi Ɗi

Paggiri;ko gawri cewndi puɗoori to waalo e takko beeli .ko huɗo.

Piindi Ndi => Piindiiji Ɗi

Ko puɗol jibinta hade mum wontude ñamateeri (gabbe, dene, butaali...).

Raayre Nde => Daaye Ɗe

Piindi puɗol ngol ɗaɗi mum mbaɗata taɓɓe. So udditaama ko ngabbon cewkon niinkon njaltata heen. Ekon ndakmi

Rannjere Nde => Dannje Ɗe

Ɓinngel leɗɗe murlel ngel goobu mum renndini boɗewol e oolol, keengel ndiyam, ndiyam ɗam ina heewi waɗteede ebutelaaji ina yeeyee.

Samme =>

Gawri ndi fuutaŋkooɓe keewi remde e waalo mumen. E ndi wojja, endi ranwa.

Sammeere ndee => Cammeeje ɗee

Joofirde gawƴal

=>

Ittude ko aawanoo so ɓenndii. Soñde maaro, soñde makka, soñde ndeemiri,.....

Tamaroowi Ki => Tamarooje Ɗe

Lekki tamarooje

taɓɓere Nde => taɓɓe ɗe

Ɗaɗi daaye hade mumen saraade e nder leydi ina mbaya no paraas nii, ɗum wiyetee taɓɓe.

Wulnde Nde => Gulle Ɗe

Geɗal e gawƴal jokkingal e geɗal goɗngal hono mum, noon gila ɗaɗi haa sammeere.

Wutaandu Ndu => Butaali Ɗi

Gabbe dentuɗe. ...

Yaaɓre Nde => Jaaɓe Ɗe

Ɓiɗɗo jaaɓi, fottere nde lekki jaaɓe, so suwaa tawo ɓenndude tagortoo ko no pom tokooso ni, ina waɗa aaludere tiiɗnde haa ɓurti, ñiiƴe mbaawaa ɗum helde. So ɓenndii wojja kono ndaw ko famɗi ko ñaametee heen. Jaaɓi ina waɗa giye te heewaani toowde so yerondiraama e murtooki walla ciluki.

Ɓokki Ki => Ɓohɗe Ɗee

Lekki ɓohe. Kiin lekki ina hecciɗa e tuma yooro, yoora sahaa leppo leppo.

Ɗaɗol Ngol => Ɗaɗi Ɗi

Bannge e puɗol gonɗo nder leydi

Ñawu Ngu => Ñabbuuli Ɗi

Baasgol cellal. Caɗeele kaɗooje ko wuuri sellude

=>

Ko tinetee e ɓanndu, ko duumii tawa ina naamndii ŋaañaade

=>

Limoore adannde. Limoore aroonde hade ɗiɗi.

=>

Feccere sappo. Haaɗtirde limoore e ɗemngal pulaar, sabu ko rewi heen ko fof ko rewto tan

=>

Limoore rewnde e tati, hade joy.Ɗiɗi e ɗiɗi walla tati e goo.

Saƴƴa O => Saƴƴaaji Ɗi

Ko ittetee e jawdi ngam ñawndude haaju. Saƴƴa ɗanngal: ko timminta ɗanngal ngal e jawdi'

=>

Limoore rewnde e ɗiɗi, nde nay rewi.

=>

Limoore rewnde e goo. Goo renndinee e goo

Aljanna O => Aljannaaji Ɗi

Aljanna : ko nguurndam mblɗam , Gellaay wi'i aljanna welii nanooɓe yahnooɓe ngartaani,

=>

Innde Joomiraaɗu

Almaami o => Almameeɓe ɓe

Gardiiɗo Senngo juulooɓe

=>

Deftere tuugnorde diine lislaam

Baaba O => Baaba en Ɓe

Gorko jom ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe

Fijirde nde => Pijirlooji Ɗi

Fijo :ko ɗo yimɓe ndentata ina poɓɓa ina ngama ina konnga bawɗi ina mbeitii .

Gaynaako o => Aynaaɓe ɓe

Deenoowo, kalfinaaɗo ndammiri

Jowro O => Jowrooɓe Ɓe

Jom wuro. Mawɗo wuro

Luuti o => Luuteeɓe ɓe

Jibinaaɗo caggal maayde baaba mum

=> Naale ɗe

Ngamri ɓooyndi.

=>

Birgude e ngesa njananba.

Ñonndo O => Ñonndiɗɓe Ɓe

Mo haala mum yaltirta kine ko heewi.

pullo O => fulɓe Ɓe

Pullo: ko leñol no leƴƴi ɗii fof , jogingal wowlaandu anndaadu ,binndatee ngal janngatee ngal

Ruggaajo O => Ruggaaɓe Ɓe

Mawɗo aynaaɓe.

Wuro Ngo => Gure Ɗe

Dental koɗorɗe ɗo yimɓe njuɓɓini nguurndam mumen

Ŋari Ndi =>

Mbaadi (mbaydi)

=>

Maajnude baali. Ardaade jawdi nguurndi, ina fala, ina falta no weliraa mbele holluse mbaawka mum ngaynaaka.

=>

Aaɓnde nde =>

Ñalawma mo leƴƴi keewɗi nanondiri yo won ñande fuɗɗorde golle. Mawbaare rewi heen, Dewo hoore biir adiitii ɗum. Ñalɗi jeeɗiɗi timmata yontere

Dewo Hoore Biir nde =>

Ñande juulal juma wonande rewɓe e nulaaɗo Iisaa

Hoore biir nde =>

Ñande rewnde e mawnde, Leƴƴi keewɗi ina nanondiri ko ñalawma fooftere kam e Dewo

=> Mamballe ɗe

Toɓo kaaƴe glaas

Mawbaare nde =>

Ñalngu rewngu e Aaɓnde

Mawnde nde =>

Ñande juulal jumaa, wonade juulɓe, rewɓe e nulaaɗo Muhammadu.

Naasaande nde =>

Ñalngu rewngu e Njeslaare

Njeslaare nde =>

Ñalngu rewngu e Mawbaare

=>

Hebaade toɓde wonande asamaan.