Fannnu Islam

.

Gowlaali
Defte e fannu Islam

Islam

Firo


Aljanna : Aljanna : ko nguurndam mblɗam , Gellaay wi'i aljanna welii nanooɓe yahnooɓe ngartaani,


Almaami : Gardiiɗo Senngo juulooɓe