Fannnu Renndo

.

Gowlaali
Defte e fannu Renndo

Renndo

Firo


Pullo : Pullo: ko leñol no leƴƴi ɗii fof , jogingal wowlaandu anndaadu ,binndatee ngal janngatee ngal


Rugga : Mawɗo aynaaɓe.


Jowro : Jom wuro.
Mawɗo wuro


Fijo : Fijo :ko ɗo yimɓe ndentata ina poɓɓa ina ngama ina konnga bawɗi ina mbeitii .


Naale : Ngamri ɓooyndi.


Gaynaako : Deenoowo, kalfinaaɗo ndammiri


Luuti : Jibinaaɗo caggal maayde baaba mum


Wuro : Dental koɗorɗe ɗo yimɓe njuɓɓini nguurndam mumen


Ƴaraade : Maajnude baali. Ardaade jawdi nguurndi, ina fala, ina falta no weliraa mbele holluse mbaawka mum ngaynaaka.


Ŋari : Mbaadi (mbaydi)


Ƴeekiraaɗo :


Baaba : Gorko jom ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe

Français: Papa


ñaayde : Birgude e ngesa njananba.


Ñonndo : Mo haala mum yaltirta kine ko heewi.