Fannnu Ñaamdu

Kala ko ina moɗee walla ƴakkee moɗee so aadee walla kulle keyɗii..

Gowlaali
Defte e fannu Ñaamdu

Ñaamdu

Firo

Kala ko ina moɗee walla ƴakkee moɗee so aadee walla kulle keyɗii.

Ñiiri : Ñaamde defiraande gawri jiiɓaa haa siforii no ɓakke nii.


Gosi : Ñiiri peewniraandi ceŋle (walle gabbe timmuɗe) laawaaɗe e ndiyam pasɗam. Ina heewi ɓeydeede kosam, suukara walla lamɗam


Hoorde : Waasde ñaamde, yarde gila puɗal haa mutal. Ko diine heewi lonnginde yimɓe yo koor. Diineeji keewɗi ina mbaɗi sahaa nde rewɓe ɗumen poti hoorde. Sahaa lislaam ko lewru koorka ( Ramadaan )


Wottaade : Ñaamde ñiiri nde ñalawma feccini ina fayi e hiirde


Ɓohe : Ɓiɗɗo ɓokki.
Ñamri lammundi, oolndi seeɗa, waɗndi gaaluɗe tiiɗɗe. Ñamri wayata ko conndi ɓaakinoondi yoordundi e gaaraaji kam e gaaluɗe mum. Lekki mum wiyetee ko ɓokki.

Français: Pin de singe


sammeere : sammeere: ko gawri keendi mbaadiiji , ina waɗi ndaneeri e mboɗeei e purdi , paggiri e maaro ina mbaɗa sammeere,

Français: Epis


Durngol : ÑAAMDU NDUROORI
Yeru:
huɗo hecco, lekɗe, rakkal,


Fayannde : Ñamri ndi rottaaka taw.


Duppe : Mburu
Conndi, njiiɓaandi, duppaa haa wayi no hettere. Heewɓe ina ñaama subaka, mbaɗda e ataaya walla kafe. Ina waɗdee e teew. Inndd nde ummorii en ko fulɓe niger.


Pirlitaari : Jawdi ndi debbo walla gorko dawrata ñalnde fof jeere ngam soodde ñaamateeri galle ñalawma oo fof.
Renndini bottaari, hiraandd e kacitaari.
Ina wiyee ndaw ñaldi, walla kadi deppaas ina lolli no feewi


Nem : Mbeñon tokoson, mbaykon nofataaye nii, ina innee wonde kon asiinaaɗe ngaadorii feewnude kon


Laalo : Ñamateeri huwtorteeki e lacciri haa natta saƴƴude, natta ñaaɗde


Bunaa : Liɗɗi joorɗi


Fodde : WINNDANNDE FODDE E FOTDE Fod+de=Fodde Yeru: Mi fodii ko tiiɗi A fodii ko saɗi O fodii ko haawnii Min podii gollaade On podii ballal nguura En podii janngude pulaar Ɓe podii ɓamtaare ngenndi Ňalnde Naasaande 10.11.2022 Kuɗol Katante Leňol KAN


Fotde : Fot+de = Fotde Yeru: Mi fotii hootde wuro am en A fotii waɗde galle O fotii defde bottaari Min potii mahde duɗal On potii asde woyndu En potii haɓaade majjere Ɓe potii reen'de neɗɗaagu Ňalnde Naasaande 10.11.2022 Kuɗol Katante Leňol KAN