Ƴeewen so aɗa anndi fuuta!

So aɗa jogii tuma ɓoɗɗu les ɗoo, mi naamndo maa seeɗa e taariik fuuta.


Suɓo fannu mo njiɗ-ɗaa yahrude!


Gure

Haal wuro toɗɗaango ngoo, hol diiwaan Fuuta haŋko ngo woni.

Laamɓe

Haal Almaami toɗɗaaɗo oo, hol diiwaan Fuuta o jooɗinoo.

Laamuuji

Haal Almaami toɗɗaaɗo oo, no foti laabi o laamii Fuuta haŋki.