Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Muñal

Mo yiɗi ƴulɓe muñat cuurki.

Majjere

Ko majjere humi mbeewa e laaci.

Suwaa

Mo suwaa maayde, tagdaaka.

Mawɗo

Ko mawɗo jooɗotoo yiya koo, suka ina daroo sooynotaako.

Towde

So aduna towiima, tow bannde en.

Fad taw haa ɓennaa

Mo suwaa lummbu, woto jooliiɗo.

Nanɗe

So haala ñawii yo nanɗe cellu.

Wumɓe

So yiyooɓe ndubbondirii e gitte maataw ɓe namndaaki wumɓe.

Cidee e Ceenel

Cidee e Ceenel fof ko meerorde Ɓoggee.

Laafa

So laafa waɗtii ɓuucaade ngaanndi, yo itte.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Imaam

So imaam fiyaama, alaa ko noddinoowo fadi.

Laamu

Fuunti laamii, ɓuri felli laamii.

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Heege

So heege haɗii mawɗo amde woppataa ɗum jooɗaade.

Fenooɓe

Ñande fenooɓe ndawri wareede, ɓe mbiyi en yo kaɓɓu koye.

Salaade

Sagata so saliima remde ma yah ko ɓuri sassol mum.

Suka

Ko suka waɗata fiyee ko so mawɗo waɗii ɗum wi’etee ko fodoore.

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Waawde

So aɗa wallee, waaw!