Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Jinngere

Mo Alla jinngani tampaani.

Fawre

Cakkuɗo anndaa ko fawantee.

Fijirde mawɗo

Fijirde mawɗo reftata heen ko "bunnam taƴii".

Laawol

Laawol haaɗaani gootol.

Reentaade

M suwaa lummbu, woto jal jooliiɗo.

Ɓiɗɗo

Dokkuɗoma ɓiɗɗo oon añaani yi’dema.

Gassowo

Gasoowo ina yoɓee, ɗaccidtaake e ñawɗo muusaaɗo.

Gacce

Woto mawɗo ŋat waare, ruɗtoo ŋata gacce.

Taanoo

Mo roŋki yummum muuyna e taanum.

Heɓɓitaade

So doole ndoŋkii yo doole keɓɓo

Jamfa

Jamfa jolii gila ndiyam defi liingu.

Cidee e Ceenel

Cidee e Ceenel fof ko meerorde Ɓoggee.

Laana

Humaani laana hade mum ñaayde pale.

Ndiyam

Ɗeɗɗiiɗo ndiyam weeɓaani faabaade.

Kaangaaɗo

Mo jali kaangaaɗo, ɓooyaani ko yiyi ɗum.

Hoolo haala maa

So ndiyam rufii, ɓoftotaako.

Ɓuutaaɗo

Ɓuutaaɗo ɓoosetaake e teppere.

Nooroo

Jullaare ɓooyde ɗum e ndiyam addantaa ɗum wontude nooroo.

Jaawondiral

Wonaa conndi kala muuɗee.

Hoolaaki Hoore mum

Ngel heptinaa woyi, won ko soomnoo ko wanaano jam.