Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Teddungal

Teddngal daasetaake roondete.

Faayiida

Yahde haa hoya ɓuri jooɗaade haa hoya

Muñal

Mo yiɗi ƴulɓe muñat cuurki.

Laaɓndeeraagu ɓurtungu

Dewel laaɓa deerel maayataa reedaani.

Laana

Humaani laana hade mum ñaayde pale.

Ngelooba

Ɗo ngelooba ñaamata ɗoo, mbeewa ina sooynoo kono heɓataa.

Mawɗo

Ko mawɗo jooɗotoo yiya koo, suka ina daroo sooynotaako.

Suwaa

Mo suwaa maayde, tagdaaka.

Nawdude

Dogde e ŋaañaade tepper yahdataa.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Lancal

Mo lanci fof tekkina bannge mum.

Taanoo

Mo roŋki yummum muuyna e taanum.

Ndiyam

Ndiyam ɓolam lammataa.

Haaju

Haaju woppantee haaju.

Artir hakkille ma

Ko weɗi loonde ƴoogaande ko, woppataa faandu mehru.

Jaɓde

Yeddi colɗo fof ko moosa.

Nokkuɗo

Nokkuɗo fof ko e hunuko mum fayni

Wumɓe

So yiyooɓe ndubbondirii e gitte maataw ɓe namndaaki wumɓe.

Naange

Hooynotooɓe naange potaa duñondirde

Gassowo

Gasoowo ina yoɓee, ɗaccidtaake e ñawɗo muusaaɗo.