Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Dewgal

So dewgal humaama e reedu, ɓiɗɗo ena waawi dañeede heen, waɗde ko haalaa dañete ɗoon.

Buubi

So buubi njuuriima e keeci heende, wonaa ƴiiƴam njiilotoo.

Hakkille

Hakkille wonaa barme kono ena ɓenndina miijo.

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Hoolaaki Hoore mum

Ngel heptinaa woyi, won ko soomnoo ko wanaano jam.

Jaawondiral

Wonaa conndi kala muuɗee.

Ngelooba

Ɗo ngelooba ñaamata ɗoo, mbeewa ina sooynoo kono heɓataa.

Hakkillaaji

So hakkillaaji cippirii goonga yalta.

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Laabi keewɗi

Laabi keewɗi ɓuri uumaali keewɗi.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Naange

Naange yoornataa ko hollaaka

Dogdu

So dogdu danndatno lella maayataa.

Lojol

So wiyaama abbere ina famɗi, tawata ko naataani e yiitere.

Baaba

Mo woppi baaba mum rewi e baaba janano, jenngat tan kono jeyataa.

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Ñamri

Ñamri mbaɗndi gite ina metti ñaamde

Nguttu

Mboombri ɗokkiri fotaa salade gorko jom teeleende