Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Tonngu

Ko tonngu dasi fof, maa artir e koyɗe joomum.

Baaba

Mo woppi baaba mum rewi e baaba janano, jenngat tan kono jeyataa.

Jeyaaɗo

Jeyaaɗo jeyaa ko roondii.

Suka

Ko suka waɗata fiyee ko so mawɗo waɗii ɗum wi’etee ko fodoore.

Mawɗo

Ko mawɗo jooɗotoo yiya koo, suka ina daroo sooynotaako.

Nooroo

Jullaare ɓooyde ɗum e ndiyam addantaa ɗum wontude nooroo.

Taanoo

Mo roŋki yummum muuyna e taanum.

Hakkille

Hakkille wonaa barme kono ena ɓenndina miijo.

Keñe

Ina laɓɓinoo ina riiɗa, heppu tan kono gasnaani taw huwde

Fawre

Cakkuɗo anndaa ko fawantee.

Majjere

Ko majjere humi mbeewa e laaci.

Heewi haala

So ɗemngal ñallinaani wallinaani, meeɗat nde lori joom mum.

Ñohre

So ñohre yulii tiba ñukindiiɗo nana.

Ndonu

So neɗɗo woowii ronde, so yiyii ɗaaniiɗo sikkata ko maayɗo.

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Waalde ladde

Waalde caggal maayo ɓuri yiiloreede duule.

Hoore mum

So dene mbaɗaama e jayngol, mbo woni fof woya hoore muuɗum.

Lancal

Mo lanci fof tekkina bannge mum.

Nawdude

Dogde e ŋaañaade tepper yahdataa.

Gite

Mo suusaa gite fotaani huttude hoore