Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Nguttu

Mboombri ɗokkiri fotaa salade gorko jom teeleende

Fawre

Cakkuɗo anndaa ko fawantee.

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Ɓurteende

Faabru wiyi ko ndiyam, kono wanaa pasɗam.

Liingu

Liingu so riddii liwoongu woni ko e beeneede

Ndoondi

Gaawɗo ndoondi e kurniiɗo henndu, so kawrii loji keewat.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Dogdu dow huɓeere

Dogdu dow huɓeere juutataa

Ladde

Ladde anndaa ɓii moƴƴo, kono ɓii moƴƴo ina anndi hoore mum.

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Bewre

So ullundu haarii, wiyata ko gaɗa doombru ina luuɓi.

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Laamu

Fuunti laamii, ɓuri felli laamii.

Sagataaɓe

So sagataaɓe tato mbiyii ina njagga e laaci mbeewa, maa wood heen mo heɓaani.

Waawde

So aɗa wallee, waaw!

Lojol

So wiyaama abbere ina famɗi, tawata ko naataani e yiitere.

Gite

So gite colaama mbaɗaama e ñorgo, ko ina ndaaree dañaama.

Suwaa

Mo suwaa maayde, tagdaaka.

Baawal

Ɗaccu kuudi e junngo ɓesɗo.