Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Salaade

Sagata so saliima remde ma yah ko ɓuri sassol mum.

Baaba

Mo woppi baaba mum rewi e baaba janano, jenngat tan kono jeyataa.

Kulol Geno

Ko neɗɗo suusi Geno fof e ceeɗu, so ndunngu arii maa huldu ɗum digaali.

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Hakkille

Hakkille wonaa barme kono ena ɓenndina miijo.

Reentaade

M suwaa lummbu, woto jal jooliiɗo.

Hoolo haala maa

So ndiyam rufii, ɓoftotaako.

Fad taw haa ɓennaa

Mo suwaa lummbu, woto jooliiɗo.

Ŋatiwere

So ŋatiwere taariima wowru yiilii ko unoowo.

Tuma

Jamma jamma accaa ceeɗu

Ladde

Ladde anndaa ɓii moƴƴo, kono ɓii moƴƴo ina anndi hoore mum.

Teddungal

Teddngal daasetaake roondete.

Cubballo

So cubballo wostiima laana mum mbabba, ombo dañi ñande heen haaju mawɗo.

Tikkere

Kala ko mooftaa maa nafoy haa heddii tikkere.

Naange

Hooynotooɓe naange potaa duñondirde

Heblo

Hiraande ñaametee ko jamma kono fewjetee ko ñalawma.

Fenooɓe

Ñande fenooɓe ndawri wareede, ɓe mbiyi en yo kaɓɓu koye.

Jaŋde

Jaŋde ko famɗa suura, heewa lammina

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Ñamri

Ñamri mbaɗndi gite ina metti ñaamde