Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Baawal

So faaɓru ene waawi ndiyam hoto hollu liingu.

Mbeewa

Weli mbeewa metti mbeewa, nagge ɓuri ɗum ɓirannde.

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Jaŋde

Jaŋde ko famɗa suura, heewa lammina

Ŋatiwere

So ŋatiwere taariima wowru yiilii ko unoowo.

Reentaade

M suwaa lummbu, woto jal jooliiɗo.

Jamfa

Jamfa jolii gila ndiyam defi liingu.

Baaba

Mo woppi baaba mum rewi e baaba janano, jenngat tan kono jeyataa.

Nooroo

Jullaare ɓooyde ɗum e ndiyam addantaa ɗum wontude nooroo.

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Moofti

Hul ko ese resi.

Yawre

Mbo yawi dabare tawata ko dabbaani heen.

Kulol Geno

Ko neɗɗo suusi Geno fof e ceeɗu, so ndunngu arii maa huldu ɗum digaali.

Woyndu

So miijo asii woyndu, maa hakkille turo ƴooga.

Lancal

Mo lanci fof tekkina bannge mum.

Martu

Mo martu fawaa e hoore mum fof, kala jo hollaa sikkata ko ponto

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Lojol

So wiyaama abbere ina famɗi, tawata ko naataani e yiitere.

Kaangaaɗo

So aɗa haangee, heew doole

Wumɓe

So yiyooɓe ndubbondirii e gitte maataw ɓe namndaaki wumɓe.