Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Baasal

So baasal naatirii damal giɗli njaltira henirde.

Maayɗo

Ɗo maayɗo fiyetee, ñawɗo fotaani ɗoon ɓaɗo

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Hakkillaaji

So hakkillaaji cippirii goonga yalta.

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Alla

Gaawɗo muudo soñi muudo, hay so tikkanaani Alla ne, weltaaki

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Ŋari

Bonde ŋari ɓuri maayrude cukaagu

Yiitere

Ko yitere yiyata ɓanndu kono ko yitere lojotoo.

Mbeewa

Weli mbeewa metti mbeewa, nagge ɓuri ɗum ɓirannde.

Liingu

Liingu so riddii liwoongu woni ko e beeneede

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Heɓɓitaade

So doole ndoŋkii yo doole keɓɓo

Jamfa

Jamfa jolii gila ndiyam defi liingu.

Ñamri

Ñamri mbaɗndi gite ina metti ñaamde

Dogdu

So dogdu danndatno lella maayataa.

Cidee e Ceenel

Cidee e Ceenel fof ko meerorde Ɓoggee.

Mawɗo

Ko mawɗo jooɗotoo yiya koo, suka ina daroo sooynotaako.