Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Heɓɓitaade

So doole ndoŋkii yo doole keɓɓo

Nguttu

Mboombri ɗokkiri fotaa salade gorko jom teeleende

Laafa

So laafa waɗtii ɓuucaade ngaanndi, yo itte.

Hoolo haala maa

So ndiyam rufii, ɓoftotaako.

Ndonu

So neɗɗo woowii ronde, so yiyii ɗaaniiɗo sikkata ko maayɗo.