A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Roonde

Roonde ko Daande Baɗowal

Roonde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ƴettude huunde fawa e dow hoore neɗɗo.
Wallude neɗɗo fawde huunde e dow hoore mum.
Ƴoogɓe walla teenɓe ina keewi roondondirde lehe walla bahe.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Roonde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi roon
A roon
O roon
En ndoon
Min ndoon
On ndoon
Ɓe ndoon
Timmungal ɗimmal
ndoon-mi
ndoon-ɗaa
O rooni
ndoon-ɗen
Min ndooni
ndoon-ɗon
Ɓe ndooni
Timmungal ɗimmal
Miin rooni
Aan rooni
Kaŋko rooni
Enen ndooni
Minen ndooni
Onon ndooni
Kamɓe ndooni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe rooni
Aɗa rooni
Ombo rooni
Eɗen ndooni
Emin ndooni
Oɗon ndooni
Eɓe ndooni
Timmungal tataɗal
Mi roonii
A roonii
O roonii
En ndoonii
Min ndoonii
On ndoonii
Ɓe ndoonii

Jogorngal nayaɓal
Miin roonata
Aan roonata
Kaŋko roonata
Enen ndoonata
Minen ndoonata
Onon ndoonata
Kamɓe ndoonata
Jogorngal tataɓal
Mi roonat
A roonat
O roonat
En ndoonat
Min ndoonat
On ndoonat
Ɓe ndoonat
Jogorngal ɗimmal
Mi roona
ndoonaa
O roona
ndoonen
Min ndoona
ndoonon
Ɓe ndoona
Jogorngal gadanal
Yo mi roon
Yo a roon
Yo o roon
Yo en ndoon
Yo min ndoon
Yo on ndoon
Yo ɓe ndoon

Inɗe ceekaaɗe e Roonde

doonoowo roonooɓe doonɗo roonɓe doonirgal doonirɗe doonal doone doongol doonli
doonol dooni ndoondi ndoonri doonɗi roonannde doonanɗe roonoore doonooje roono
doone roonre doone

Inɗe ceekaaɗe e Roonde jahduɗe pelle inɗe

doonoowo o ndoonooba ba ndoonoori ndi doonowol ngol ndoonooka ka ndoonooki ki ndoonooru ndu doonokal kal doonowal ngal doonowel ngel
ndoonoongo ngo ndoonoore nde ndoonoongu ngu ndoonoonge nge ndoonowum ɗum ndoonowam ɗam roonooɓe ɓe doonooɗe ɗe doonooɗi ɗi ndoonokon kon


Roonde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Roonde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Roonde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Roonde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RoondeCeerno amadaliw ɓeydani en Roonde e deftere ndee.