Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yettaade

Yettaade

Yettaade ko Daande baɗotoongal

Yettaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Arde e nokku.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yettaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi yetti
A yetti
O yetti
En njetti
Min njetti
On njetti
Ɓe njetti
Timmungal ɗimmal
njettii-mi
njetti-ɗaa
O yettii
njetti-ɗen
Min njettii
njetti-ɗon
Ɓe njettii
Timmungal ɗimmal
Miin yetti
Aan yetti
Kaŋko yetti
Enen njetti
Minen njetti
Onon njetti
Kamɓe njetti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yetti
Aɗa yetti
Ombo yetti
Eɗen njetti
Emin njetti
Oɗon njetti
Eɓe njetti
Timmungal tataɗal
Mi yettiima
A yettiima
O yettiima
En njettiima
Min njettiima
On njettiima
Ɓe njettiima

Jogorngal nayaɓal
Miin yettotoo
Aan yettotoo
Kaŋko yettotoo
Enen njettotoo
Minen njettotoo
Onon njettotoo
Kamɓe njettotoo
Jogorngal tataɓal
Mi yettoto
A yettoto
O yettoto
En njettoto
Min njettoto
On njettoto
Ɓe njettoto
Jogorngal ɗimmal
Mi yettoo
njetto-ɗaa
O yettoo
njetto-ɗen
Min njettoo
njetto-ɗon
Ɓe njettoo
Jogorngal gadanal
Yo mi yetto
Yo a yetto
Yo o yetto
Yo en njetto
Yo min njetto
Yo on njetto
Yo ɓe njetto

Inɗe ceekaaɗe e Yettaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yettaade

jettiiɗo yettiiɓe jettotooɗo yettotooɓe jettorgal jettorɗe jettagol jettali jettol jetti
njettidi njettiri jettiɗi yettannde jettanɗe yettoore jettooje yetto jette yettere
jette

Inɗe ceekaaɗe e Yettaade jahduɗe pelle inɗeYettaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yettaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yettaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yettaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YettaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Yettaade e deftere ndee.