Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Funaade

Funaade

Funaade ko Daande baɗotoongal

Funaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jubinde ko ɓuri tiggu gooto

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Funaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi funi
A funi
O funi
En puni
Min puni
On puni
Ɓe puni
Timmungal ɗimmal
punii-mi
puni-ɗaa
O funii
puni-ɗen
Min punii
puni-ɗon
Ɓe punii
Timmungal ɗimmal
Miin funii
Aan funii
Kaŋko funii
Enen punii
Minen punii
Onon punii
Kamɓe punii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe funii
Aɗa funii
Ombo funii
Eɗen punii
Emin punii
Oɗon punii
Eɓe punii
Timmungal tataɗal
Mi funiima
A funiima
O funiima
En puniima
Min puniima
On puniima
Ɓe puniima

Jogorngal nayaɓal
Miin funotoo
Aan funotoo
Kaŋko funotoo
Enen punotoo
Minen punotoo
Onon punotoo
Kamɓe punotoo
Jogorngal tataɓal
Mi funoto
A funoto
O funoto
En punoto
Min punoto
On punoto
Ɓe punoto
Jogorngal ɗimmal
Mi funoo
pun-ɗaa
O funoo
pun-ɗen
Min punoo
pun-ɗon
Ɓe punoo
Jogorngal gadanal
Yo mi funo
Yo a funo
Yo o funo
Yo en puno
Yo min puno
Yo on puno
Yo ɓe puno

Inɗe ceekaaɗe e Funaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Funaade

puniiɗo funiiɓe punotooɗo funotooɓe punorgal punorɗe punagol punali punol puni
pundi punri punɗi funannde punanɗe funoore punooje funo pune funre
pune

Inɗe ceekaaɗe e Funaade jahduɗe pelle inɗeFunaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Funaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Funaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Funaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FunaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Funaade e deftere ndee.